CANON 2024. NYÁRI PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF)

1. PROMÓCIÓS PARTNEREK, PROMÓCIÓS TERMÉKEK, PROMÓCIÓS IDŐSZAK ÉS RÉSZTVEVŐK

1.1. PROMÓCIÓS PARTNEREK

Ez a promóció kizárólag a CANON HUNGARIA Kft. (a továbbiakban CANON HUNGARIA Kft., vagy Canon) hivatalos partnereinél vásárolt termékekre érvényes.

Hivatalos partnerlista elérhető a www.canon.hu/offers/cashback oldalon a „Résztvevő partnerek” fülön. (A CANON HUNGARIA Kft. hivatalos partnerei - a Résztvevő partnerek - a jelen ÁSzF-ben a továbbiakban „promóciós partnerek” -ként jelölve).

1.2. PROMÓCIÓS TERMÉKEK

1.2.1.A promócióban a kijelölt promóciós partnerektől a lenti, 1.3. pontban jelölt promóciós időszakban vásárolt olyan termékekkel lehet részt venni, amelyek a CANON HUNGARIA Kft. közvetítésével kerültek magyarországi forgalomba. Annak megállapítása végett, hogy a vásárolt termék a fenti feltételnek megfelel-e, a félreértések elkerülése érdekében – kérjük a promócióban résztvevőket, egyeztessék a vásárolt terméket a kereskedővel! Kérjük továbbá, ellenőrizzék, hogy a vásárolt termék a promóciós termékek között szerepel-e! (A promóciós termékek listája a www.canon.hu/offers/cashback / oldalon található.)

1.2.2. A promócióban csak a jelen ÁSzF-ben megjelölt EAN kóddal ellátott termékkel lehet regisztrálni. A promóció szempontjából érvényes EAN kódokat a jelen ÁSzF végén felsorolva találja.

1.2.3. A promócióban csak új, eredeti Canon termékekkel lehet részt venni. Használt, felújított, átalakított, hamisított és a Canon cégcsoport szellemi tulajdonjogait bármilyen módon sértő termékekkel (pl. parallel importból származó termékek vagy „szürke termékek”) nem lehet részt venni a jelen promócióban.

1.2.4. Különleges értékesítői kizárások: csak a www.canon.hu/offers/cashback oldalon feltüntetett promóciós partnerektől vásárolt termékek minősülnek promóciós termékeknek. A máshol, például Ebay-en, vagy Amazonon vásárolt, akár új, akár használt termékek nem vehetnek részt a jelen promócióban.

1.3. PROMÓCIÓS IDŐSZAK

A jelen promóció a 2024. május 2. és 2024. július 31. közötti („promóciós időszak”) vásárlásokra vonatkozik.

1.4. RÉSZTVEVŐK

1.4.1. A jelen promócióban azon jogi személyek, vagy 18. életévüket betöltött magánszemélyek vehetnek részt, akik a jelen ÁSzF 1.1. pontjában hivatkozott linken elérhető terméklistában szereplő CANON terméket, az ugyanazon linken feltüntetett promóciós partnerek valamelyikétől vásárolja meg (a továbbiakban „Résztvevő”, többes számban „Résztvevők”).

1.4.2. Az igény benyújtásával a Résztvevők elfogadják a jelen ÁSzF-et, és tudomásul veszik, hogy a jelen ÁSzF-ben foglalt feltételek valamennyi Résztvevőre nézve kötelező érvényűek.

2. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK

2.1. A promócióban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a promóciós időszak alatt vásároljon legalább 1 darab promóciós terméket a promócióban résztvevő promóciós partnerek valamelyikétől ÉS érvényes igénybejelentést nyújtson be online.

2.2. Pénzvisszatérítést a 2024. május 2-től 2024. július 31-ig tartó időszak alatt vásárolt promóciós termék után lehet igényelni. A vásárlás időpontja - üzletben történt vásárlás esetén - a termék vásárlását igazoló pénztári bizonylat vagy (számlaadás esetén a számla) kiállításának napja, - internetes vásárlás esetén - az a nap, amikor a rendelést visszaigazolják.

A pénzvisszatérítés igénylésére nyitva álló időtartam 30 nap. E határidő a vásárlást követő napon kezdődik.

A pénzvisszatérítést kizárólag online lehet igényelni a www.canon.hu/offers/cashback oldalon, az itt, a „Regisztráció” linken található űrlap teljes és pontos kitöltésével, ahol meg kell adni a promóciós termék sorozatszámát, EAN vonalkódját és a vásárlást igazoló bizonylatot, - számlaadás esetén – a számlát is. A Résztvevőknek az online igénybejelentéshez be kell szkennelni (vagy olvashatóan lefotózni), fel kell tölteni és csatolni kell a termék sorozatszámát és vonalkódját, valamint – üzletben történt vásárlás esetén - a vásárlás során kapott pénztári bizonylatot (számlaadás esetén a számlát), - internetes vásárlás esetén - a számlát és a rendelés visszaigazolását. Az űrlapon szükséges annak az e-mail-címnek a megadása is, ahová az igénybejelentés beérkezéséről szóló és a promócióval kapcsolatos egyéb értesítést kéri.

2.3. Az igénybejelentéskor a Résztvevőnek annak a magyarországi banknál vagy pénzintézetnél vezetett bankszámla adatait is meg kell adnia a 2.2. pontban foglalt űrlapon, amelyre az átutalást kéri. Ezt követően a Résztvevő értesítést kap az igénybejelentés beérkezéséről e-mail formájában az általa a regisztráció során megadott e-mail-címen. Amennyiben valamely Résztvevő az igénybejelentés feldolgozásától számított 24 órán belül nem kap értesítő e-mailt, kérjük, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához a +36/1 235-5315 telefonszámon.

2.4. A jelen promóció a Canon termékek készletének erejéig vagy visszavonásig érvényes. A Canon nem vállal felelősséget azért, ha a promóciós partnerek a promóciós időszak alatt nem teljesítik a promóciós termékekre vonatkozó rendeléseket.

2.5. A Canon 2024. augusztus 30. után érkező igénybejelentéseket nem fogad el. A Canon nem vállal felelősséget azért, ha az utolsó regisztrációs napon előálló esetleges hálózati terhelés miatt meghiúsul a regisztráció. Hiányos és olvashatatlan igénybejelentéseket a Canon szintén nem fogad el.

2.6. Vásárolt termékenként csupán egy promóciós igénnyel lehet élni.

2.7. Egy sorozatszám csak egyszer regisztrálható. Ebből fakadóan a második, vagy azt követő további regisztrációs kísérlet sikertelenségéért a Canon nem felelős.

2.8. Amennyiben internetes vásárlást követően a Résztvevő él az elállási jogával, a Canon a pénzvisszafizetést megtagadhatja. Amennyiben a kifizetés megtörtént, illetve, ha a Canon tudomására jut bármilyen jogellenes cselekmény, akkor jogában áll jogi lépéseket tenni bármely érintett Résztvevővel szemben.

2.9. Egy Résztvevő legfeljebb 10 különböző promóciós terméket regisztrálhat.

2.10. Azon személyek, akik egyszerre nagyszámú promóciós terméket (10 promóciós terméknél többet) vásárolnak, nem vehetnek részt a promócióban.

2.11. Egy Résztvevő egy adott típusból csak egy darab regisztrációra jogosult. Hasonló promóciós termékek (pl. azonos típusú fényképezőgépvázat tartalmazó különböző kitek, vagy azonos típusok különböző színvariációi) ebből a szempontból nézve azonos típusnak minősülnek.

2.12. Résztvevőnként egymástól eltérő bankszámlaszám megadása szükséges. A Canon nem köteles a pénzvisszatérítés teljesítésére azokban az esetekben, ahol kettő vagy több Résztvevő azonos bankszámlaszámot ad meg a regisztrációkor.

2.13. A regisztrációkor a vásárlói, illetve viszonteladói név- és címadatoknak a számlán, vagy egyéb, a vásárlást igazoló dokumentumon megadott név- és címadatokkal megegyezőnek kell lenniük.

2.14. A promóciós partnerek nem regisztrálhatnak a promócióban, még vásárlóik nevében, illetve azok helyett sem.

2.15. Másik pénzvisszatérítési promócióban egyszer már regisztrált termékek a jelen promócióban még egyszer nem regisztrálhatók. Ilyen ismételt regisztrációból adódó sorozatszámegyezés esetén a második regisztráció elutasításra kerül.

2.16. A jelen promóciót a Canon által nyújtott egyéb promóció keretében nem lehet igénybe venni.

3. PÉNZVISSZATÉRÍTÉS

3.1. Az igénybejelentés átvételét és igazolását követően a pénzvisszatérítést a Canon promóció lebonyolításában résztvevő partnere (Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írország) útján teljesíti oly módon, hogy a Canon partnere külföldről közvetlen banki átutalással fizeti meg a pénzvisszatérítés összegét a regisztrációs űrlapon megadott bankszámlára. Más fizetési mód nem választható, és sem készpénz, sem pedig csekk nem adható.Az igénybejelentés átvételét és igazolását követően a pénzvisszatérítést a Canon promóció lebonyolításában résztvevő partnere (Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írország) útján teljesíti oly módon, hogy a Canon partnere külföldről közvetlen banki átutalással fizeti meg a pénzvisszatérítés összegét a regisztrációs űrlapon megadott bankszámlára.

A fenti banki átutaláson kívül más fizetési mód nem választható.

3.2. A Canon törekszik arra, hogy a banki átutalásra a teljes és érvényes regisztráció visszaigazolását követő 28 napon belül kerüljön sor.

3.3. A Résztvevő kötelezettsége, hogy a regisztrációkor a kedvezményezett bankszámla adatait hibátlanul adja meg. A Canon nem vállal felelősséget a helytelenül, hiányosan, vagy pontatlanul megadott bankszámla adatokból eredő károkért.

3.4. A banki átutalás pénzneme forint (HUF).

3.5. Érvényesen csak magyarországi banknál vagy magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlaszám adható meg. A Canon promóciós partnere nem teljesít banki átutalást külföldi (nem magyarországi) bankszámlára.

3.6. Az egyes promóciós termékek vásárlása és regisztrációja esetén visszatérítendő pénzösszeget a jelen ÁSzF végén található táblázat tartalmazza.

4. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

4.1. A promóció szervezője a CANON HUNGARIA Kft. (cégjegyzékszám: Cg.01-09-362227, adószám: 10944190-2-41, székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7.).

5. JOGNYILATKOZAT

5.1. A CANON HUNGARIA Kft. nem vállal felelősséget a jelen promóció keretében a Résztvevők által bármely módon okozott vagy elszenvedett bármilyen veszteségért, kárért, illetve sérülésért. A jelen ÁSzF-ben foglalt feltételek azonban semmilyen módon nem zárják ki és nem korlátozzák a Canonnak az alkalmazottai vagy megbízottjai által szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget.

5.2. A CANON HUNGARIA Kft. nem felelős azért, ha a jelen ÁszF-ben foglalt pénzvisszatérítés vis maiornak minősülő körülmény miatt, a felek ellenőrzési körén kívül álló okból nem kerül teljesítésre.

5.3. A Canon nem vállalja a visszatérített pénz jóváírása során felmerülő banki költségek (mint pl. elszámolási jutalék) megtérítését.

A Canon ezzel kapcsolatban külön felhívja minden Résztvevő figyelmét arra, előfordulhat, hogy a pénzvisszatérítésnek a jelen ÁSzF 3.1. pontjában foglaltak szerinti, külföldről indított utalása esetén egyes magyarországi bankok, pénzintézetek a külföldről beérkező összeg jóváírására költséget számítanak fel, amelynek megtérítését a Canon nem vállalja. Erre tekintettel javasoljuk, hogy a külföldről indított pénzvisszatérítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő és a Résztvevőt esetlegesen terhelő banki költségekről szíveskedjenek előzetesen tájékozódni annál a magyarországi számlavezető banknál, pénzintézetnél, ahová a visszatérítés összegének utalását kérik.

5.4. A Canon fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen promóciót bármikor leállítsa, módosítsa. A Canon a jelen feltételeket mindenféle felelősség nélkül jogosult megváltoztatni. A Canon fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárja azon igénybejelentéseket/Résztvevőket, amelyek, illetve akik tekintetében a promócióval kapcsolatos visszaélés gyanúja felmerül. A Canon promócióval kapcsolatos döntései véglegesek, és semmilyen értesítési kötelezettséggel nem járnak.

6. SZEMÉLYES ADATOK ÉS ADATVÉDELEM

6.1. A jelen promócióban történő részvétel ingyenes. Az igény benyújtásával a Résztvevő önként beleegyezik és felhatalmazza a Canont, valamint annak a promóció lebonyolításában résztvevő partnerét (Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írország) mint adatkezelőket személyes adatainak (név, lakcím, e-mail-cím, telefonszám és bankszámlaszám) a promócióval kapcsolatban, valamint – a jelen ÁSzF 6.2. pontjában foglalt hozzájárulás esetén - a promóció szervezője által a promóció keretében nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing célokra történő tárolására és feldolgozására, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Résztvevők által biztosított személyes adatokat a Canon, illetve annak a promóció lebonyolításában résztvevő partnere, továbbá a Canonnal együttműködő cégek a promóció kezelése céljából, és – a jelen ÁSzF 6.2. pontban foglalt hozzájárulás esetén - olyan marketing célból használják, mint az információk promóció nyilvántartását végző harmadik felek számára történő biztosítása.

6.2. A Résztvevő által a Canon, annak a promóció lebonyolításában résztvevő partnere, illetve a Canonnal együttműködő cégek részére átadott bármilyen jellegű személyes adat – a következő bekezdésben foglaltak kivételével - kizárólag a jelen promóció céljaira és az ennek lebonyolításához szükséges időtartam alatt használható fel a hatályos, személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően.

A Résztvevők személyes adatainak kezelése az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik. Az adatkezelés célja a promóció lefolytatása, és abban az esetben, ha ahhoz a Résztvevő további (nem kötelező) hozzájárulását adja, adatai a promóció szervezőjének egyéb marketingcéljaira vagy későbbi promóciós célokra is felhasználásra kerülnek az igénybejelentő lapon az erre vonatkozó mező kitöltése esetén. Amennyiben a Résztvevő nem járul hozzá személyes adatainak marketing célú, illetve jövőbeli promóciókról való értesítés céljából történő felhasználáshoz, úgy az igénybejelentő lapon az erre vonatkozó rubrikát NE töltse ki.

A promóció Résztvevői jogosultak megtekinteni és kijavítani saját adataikat, vagy saját adataik helyesbítését kérni. A személyes adatok megadása elengedhetetlen a promócióban történő részvételhez. A Canon további adatvédelmi tájékoztatója a https://www.canon.hu/privacy-policy/ oldalon található.

7. JOG ÉS JOGHATÓSÁG

7.1. A jelen ÁSzF-ben foglalt feltételekre, illetve az azokra vonatkozóan vagy azokkal kapcsolatban felmerülő vitákra a magyar anyagi jog az irányadó, és azokkal kapcsolatban felmerülő bármely jogvitában a magyar bíróságoknak van kizárólagos joghatósága és - a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben – a Canon székhelye szerinti bíróságnak van kizárólagos illetékessége.

7.2. A promócióban regisztrálható típusok, érvényes EAN kódok és a visszatérítendő pénzösszegek:

TERMÉK KATEGÓRIA TERMÉK MEGNEVEZÉS CIKKSZÁM EAN PÉNZVISSZATÉRÍTÉS
MILC Canon EOS R6 MARK II + RF 24-105mm f/4 L IS USM 5666C013 4549292200584 1,99,000 Ft
MILC Canon EOS R6 MARK II + RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM 5666C020 4549292200614 1,54,000 Ft
MILC Canon EOS R6 MARK II Váz 5666C004 4549292200515 1,37,000 Ft
MILC Canon EOS R3 Váz 4895C004 4549292183214 1,98,000 Ft
MILC Canon EOS R5 Váz 4147C004 4549292161212 1,98,000 Ft
MILC Canon EOS R5 + RF 24-105mm f/4 L IS USM 4147C015 4549292157444 1,98,000 Ft
MILC Canon EOS R8 + RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM 5803C013 4549292171402 1,78,000 Ft
MILC Canon EOS R8 Váz 5803C003 4549292132151 1,58,000 Ft
MILC Canon EOS R7 + RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM 5137C010 4549292185553 99,000 Ft
MILC Canon EOS R7 Váz 5137C003 4549292185447 79,000 Ft
MILC Canon EOS R10 + RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM 5331C017 4549292189810 76,000 Ft
MILC Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM 5331C010 4549292189773 53,000 Ft
MILC Canon EOS R10 Váz 5331C003 4549292189728 41,000 Ft
MILC Canon EOS R50 (fekete) + RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM 5811C013 4549292205046 30,000 Ft
MILC Canon EOS R50 (fehér) + RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM 5812C013 4549292205282 30,000 Ft
MILC Canon EOS R50 Váz (fekete) 5811C003 4549292205015 20,000 Ft
MILC Canon EOS R50 (fekete) + RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM + RF-S 55-210mm f/5-7.1 IS STM 5811C023 4549292205060 20,000 Ft
MILC Canon EOS R50 (fekete) + RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM CREATOR KIT 5811C035 8714574676050 20,000 Ft
MILC Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM 6052C013 4549292214598 53,000 Ft
MILC Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM + RF-S 55-210mm f/5-7.1 IS STM 6052C023 4549292214635 6,000 Ft
RF objektív Canon RF 28-70mm f/2 L USM 2965C005 4549292115642 1,49,000 Ft
RF objektív Canon RF 100-500mm f/4.5-7.1 L IS USM 4112C005 454929218037 1,39,000 Ft
RF objektív Canon RF 70-200mm f/2.8 L IS USM 3792C005 4549292156263 1,34,000 Ft
RF objektív Canon RF 15-35mm f/2.8 L IS USM 3682C005 4549292152272 1,14,000 Ft
RF objektív Canon RF 50mm f/1.2 L USM 2959C005 4549292115581 1,13,000 Ft
RF objektív Canon RF 14-35mm f/4 L IS USM 4857C005 4549292186758 70,000 Ft
RF objektív Canon RF 70-200mm f/4 L IS USM 4318C005 4549292162769 67,000 Ft
RF objektív Canon RF 24-105mm f/4 L IS USM 2963C005 4549292115611 57,000 Ft
RF objektív Canon RF 100mm f/2.8 L Macro IS USM 4514C005 4549292168075 56,000 Ft
RF objektív Canon RF 800 mm f/11 IS STM 3987C005 4549292162059 45,000 Ft
RF objektív Canon RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM 3684C005 4549292151411 44,000 Ft
RF objektív Canon RF 600 mm f/11 IS STM 5050C005 4549292186765 28,000 Ft
RF objektív Canon RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM 5050C005 4549292186765 28,000 Ft
RF objektív Canon RF 85 mm f/2 Macro IS STM 4234C005 4549292168068 26,000 Ft
RF objektív Canon RF 35mm f/1.8 Macro IS STM 2973C005 4549292115727 23,000 Ft
RF objektív Canon RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM 5564C005 4549292195798 22,000 Ft
RF objektív Canon RF 28mm f/2.8 STM 6128C005 4549292219487 14,000 Ft
RF objektív Canon RF 16mm f/2.8 STM 5051C005 4549292186772 13,000 Ft
RF objektív Canon RF 50mm f/1.8 STM 4515C005 4549292181623 9,000 Ft
RF objektív Canon RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM 4858C005 4549292188325 9,000 Ft
Kompakt fényképezőgép Canon Powershot V10 (ezüst) Vlogging Kit 5946C009 8714574676951 33,000 Ft
Kompakt fényképezőgép Canon Powershot V10 (fekete) Vlogging Kit 5947C008 8714574677002 33,000 Ft
Kompakt fényképezőgép Canon Powershot V10 (ezüst) Advanced Vlogging Kit 5946C005 8714574676913 33,000 Ft
Kompakt fényképezőgép Canon Powershot V10 (fekete) Advanced Vlogging Kit 5947C006 8714574676982 33,000 Ft
Kompakt fényképezőgép Canon PowerShot ZOOM fehér 4838C007 8714574667485 17,000 Ft
Kompakt fényképezőgép Canon PowerShot ZOOM fehér ESSENTIAL KIT 4838C014 8714574668918 17,000 Ft
Instant fényképezőgép Canon ZOEMINI S2 rose gold 4519C006 4549292176025 6,000 Ft
Instant fényképezőgép Canon ZOEMINI S2 gyöngyház fehér 4519C007 4549292176032 6,000 Ft
Instant fényképezőgép Canon ZOEMINI S2 sötét pávazöld 4519C008 4549292176049 6,000 Ft
Kompakt nyomtató Canon SEPLHY SQUARE QX10 fekete 4107C003 4549292157970 8,000 Ft
Kompakt nyomtató Canon SEPLHY SQUARE QX10 zöld 4110C002 4549292158113 8,000 Ft
Kompakt nyomtató Canon SEPLHY SQUARE QX10 rózsaszín 4109C003 4549292158076 8,000 Ft
Kompakt nyomtató Canon SEPLHY SQUARE QX10 fehér 4108C003 4549292158014 8,000 Ft