Warranty_Page_Image

A Canon European Warranty System jótállással kapcsolatos információk

Amennyiben egy Canon termék meghibásodik, ügyfeleink a Canon European Warranty System (Canon európai jótállás - EWS) alá tartoznak, amelynek keretében ügyfeleink a vásárlás után meghatározott ideig ingyenes javítási szolgáltatást vehetnek igénybe (a jótállási feltételek értelmében).

Az EWS két különböző szolgáltatást foglal magában. Azt, hogy Ön esetében melyik szolgáltatást nyújtják, az Ön lakóhelye és az Ön által megvásárolt termék határozza meg.


A legtöbb Canon fogyasztási cikkre a szervizszolgáltatás („RTB- „Return To Base”) biztosított; ez azt jelenti, hogy amennyiben egy terméknél gyártási hiba merül fel a jótállási időszak alatt, azt be kell vinni egy Canon által elfogadott márkaszervizbe, ahol ingyenesen megjavítják a Canon által meghatalmazott szakemberek. A kijavítást követően Ön a terméket visszakapja.

Helyszíni szolgáltatás biztosított az ezzel támogatott lézer és tintasugaras termékekre (csak bizonyos meghatározott országokban). A támogatott termékek listája lejjebb, a helyszíni szolgáltatási feltételek című részben található.

Amennyiben egy helyszíni szolgáltatással támogatott terméknél gyártási hiba merül fel a jótállási időszak alatt, jótállás keretében az alábbi helyszíni szolgáltatás valamelyike biztosított:

 • Helyszíni szerelés (szakember által)

 • Helyszíni csere (futár által)

Abban az esetben, ha a helyszíni szolgáltatásra vonatkozó jótállási feltételek nem szerepelnek az alábbi felsorolásban, az Ön országában a helyszíni szolgáltatás nem vehető igénybe. Ebben az esetben jótállás keretében csak a szervizszolgáltatás („RTB- „Return To Base”) biztosított.

Szerviz szolgáltatás

A jótállástípusokra vonatkozó teljes körű tájékoztatásért kattintson alább a megfelelő jótállási ajánlatra –


Imaging Products European Warranty System (EWS)


A Canon és az EWS-tagok jótállást biztosítanak a hardveres részeinek működőképességéért a jótállási időszak alatt. Amennyiben hardverhiba jelentkezik a jótállási időszakon belül, az ingyenes hardverjavítás az EWS-tagállamok hivatalos Canon szervizközpontjaiban biztosított.

A szervizszolgáltatás minden, az Európai Gazdasági Térség (EGT), Svájc és az Egyesült Királyság területén értékesítésre szánt és ott értékesített Canon termékre érvényes.

Az EWS szolgáltatás csak a jelen jótállási jegy és az eladó által a felhasználó számára kiállított eredeti számla/bizonylat bemutatásával vehető ingyenesen igénybe. Továbbá akkor, ha a jótállási jegyen fel van tüntetve (a) a vásárló neve, (b) az eladó neve és címe, (c) a vásárolt termékmodell neve és sorozatszáma, amennyiben van ilyen, és (d) a termék vásárlásának dátuma. A Canon fenntartja a jogot a jótállási szolgáltatás megtagadására, amennyiben a megadott információk hiányosak, vagy azokat törölték, illetve módosították a fogyasztó által az eladótól történő megvásárlás óta.

A Canon a Canon-termékeket az új terméknek megfelelő teljesítményű és megbízhatóságú új vagy felújított alkatrészekkel, illetve termékekkel javíthatja meg vagy cserélheti ki. Az eredeti modell gyártásának megszüntetését követően a Canon kicserélheti a termékeket a korábbi terméknek megfelelő modellekkel. Afelújított alkatrészek vagy termékek csak akkor kerülnek felhasználásra, ha a jótállás igénybevételének országában a kötelezően alkalmazandó jogszabály azt megengedi.

1. Jótállási időszak

Jelen jótállás a termék fogyasztó általi vásárlás dátumától számított két évig* érvényes, amit a fent említett dokumentumokkal kell igazolni.

*PIXMA G sorozat: két évig vagy 30000 nyomat, attól függően, melyik következik be korábban.

PIXMA G550/650: két évig vagy 10000 nyomat, attól függően, melyik következik be korábban.


2. A jótállási szolgáltatás érvényesítése

A jótállási szolgáltatás kizárólag a Canon által engedélyezett szervizközpontokban érhető el.

A termék Canon szervizközpontba és onnan történő biztonságos szállításának költségei a az ügyfelet terhelik. Amennyiben a terméket egy olyan országba viszik, amelyikben nem érvényes az EWS, és amely nem fogadja el a jótállási jegyet, a jótállás igénybevételéhez a terméket vissza kell vinni abba az országba, ahol a vásárlás történt.

3. EWS tagok:

Az egyes országokra vonatkozó jótállási rendelkezések részleteiről érdeklődjön a vonatkozó EWS tagnál.

4. Korlátozások

A Canon és az EWS-tagok nem biztosítanak jótállást a következő esetekre:
- Az alkatrészek normál kopásból adódó időszakos ellenőrzése, karbantartása és javítása vagy cseréje.
- Fogyóeszközök.
- Bármely szoftver.
- A jótállás nem vonatkozik a termék elhasználódó alkatrészeire (pl., videófejek, projektor optikai alkatrészei, elhasználttinta-párnák és vezetőgörgők) csakúgy, mint a termékhez használt tartozékokra és kiegészítőkre (pl., elemek/akkumulátorok és adatrögzítésre alkalmas hordozók) beleértve, de nem kizárólag a kazettákat, DVD-ket, memóriakártyát és eltávolítható merevlemezt.
- A Canon jóváhagyása nélkül végrehajtott módosításból eredő hibák.
- A Canon-szervizeknél felmerült olyan költségek, melyek a termék adott ország műszaki illetve biztonsági előírásainak való megfelelés céljából történő adaptációja vagy módosítása miatt, vagy a termék leszállítása óta megváltozott bármilyen előírásnak való megfelelés miatti hozzáigazítás következtében keletkeztek .
- Az olyan károk, amelyek abból származnak, hogy a terméket nem abban az országban használják, ahol azt vásárolták, és így az nem felel meg az adott ország szabványainak, előírásainak.

A jótállás keretében történő javítás kizárt , ha a hiba, vagy az okozott kár visszavezethető az alábbiakra:
- A termék felhasználói vagy használati útmutatónak és/vagy a vonatkozó dokumentumoknak nem megfelelő használata, túlzott használata, kezelése, illetve működtetése, -beleértve, de arra nem korlátozva – a helytelen tárolást, leejtést, erős ütés, korrózió, szennyezés, víz vagy homok okozta kár.
- Nem hivatalos Canon szervizközpontban végzett javítás, módosítás vagy tisztítás.
- Közvetlenül a termékkel nem kompatibilis pótalkatrészek, szoftverek vagy fogyóeszközök (például tinták, papír, tonerek vagy akkumulátorok) használata által okozott károsodás. Az adott Canon projektorral való kompatibilitást a csomagoláson ellenőrizni kell, de biztosítható eredeti Canon pótalkatrészek, szoftverek és fogyóeszközök használatával, ezek ugyanis ellenőrzésen esnek át. Használat előtt ellenőrizze a kompatibilitást;
- A termék a Canon által el nem fogadott berendezéshez történő csatlakoztatása.
- A termék nem megfelelő csomagolása a Canon hivatalos szervizközpontjába történő visszaküldéskor.
- A Canon ellenőrzési körén kívül eső baleset, katasztrófa és egyéb történés (például villámcsapás, víz, tűz, zavargás, illetve elégtelen szellőzés) okozta károk.

5. Egyéb

A javítás késedelmét okozhatja, ha a javításra nem a termék vásárlási helyének megfelelő országban kerül sor, ugyanis előfordulhat, hogy a termék a javítás országában még nem kapható, vagy az adott országra vonatkozó specifikus megjelenéssel kapható. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a termék bizonyos alkatrészei a javítás országában nincsenek raktáron.A ügyfél felelőssége, hogy a javítás előtt biztonsági mentést készítsen minden szoftverfájlról és programról, és hogy a javítás után majd visszaállítsa azokat.

A Canon nem vállal felelősséget a jelen jótállásban konkrétan nem említett egyéb igényért - beleértve, de arra nem korlátozva - a kép-, hang- és adathordozókban bekövetkezett veszteséget, valamint az esetleges adatveszteséget. Amennyiben a jótállás keretében történő javításra visszaküldi a terméket, kérjük, azt körültekintően csomagolja be, kössön rá biztosítást, mellékelje a vásárlást igazoló számlát, a javítási útmutatót és (szükség esetén) a készülékkel készített képek tárolásához használt hordozó mintáját. A jelen jótállás nem érinti a fogyasztónak a nemzeti jogszabályokon alapuló jogait, vagy a kereskedővel szemben, a vele kötött értékesítési/vásárlási szerződés alapján megillető jogait. Alkalmazandó nemzeti szintű jogszabály hiányában a jelen jótállás jelenti a fogyasztó egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetőségét. Sem a Canon, sem leányvállalatai, illetve egyéb EWS-tagok sem felelnek a termékre vonatkozó kifejezett vagy hallgatólagos jótállási feltételek megsértéséből eredő járulékos vagy következményes károkért.

A Canon által kínált fenti jótállási feltételek nem érintik azokat a további, törvényen alapuló jogokat, melyek Önt a fenti jótállás alá eső termékekkel kapcsolatban megilletik.
Helyszíni EWS jótállás

A Helyszíni Szolgáltatás (lézeres és tintasugaras termékek)


Kattintson ide az összes érintett típus megtekintéséhez.


Köszönjük, hogy Canon irodai terméket vásárolt! Amennyiben a Helyszíni Szolgáltatást kívánja igénybe venni, az alábbi ffeltételek alkalmazandók. A Helyszíni Szolgáltatásra vonatkozó jótállás az Ön Canon irodai termékének eredeti vásárlásától számított 2 évig érvényes.

Ön a jelen jótállás keretében Canon támogatás igénybevételére az alábbiak szerint jogosult. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Helyszíni Szolgáltatásra vonatkozó jótálláson belül valamennyi szolgáltatásra az itt található feltételek vonatkoznak. Felhívjuk a figyelmét, hogy a jelen Helyszíni Szolgáltatásra vonatkozó jótállás alkalmazható más olyan Canon jótállás mellett is, amelyre Ön az adott termékkel kapcsolatban jogosult, illetve amely Önt, mint fogyasztót az alkalmazandó helyi szintű jogszabály alapján megilletik. A jelen Helyszíni Szolgáltatásra vonatkozó jótállás csak bizonyos, az Európai Gazdasági Térségben (EGT), Svájcban és az Egyesült Királyság értékesített, illetve értékesítésre szánt Canon irodai termékekre is alkalmazhatók.

A jótállási idő alatt a Canon jótállást vállal ezen termék hardver részének működőképességéért.Amennyiben a hardver a jótállási időn belül meghibásodik, a Helyszíni Szolgáltatás az Ön Területen belül nyilvántartott lakóhelyén biztosított (az alábbiakban meghatározottak szerint).

A Helyszíni Szolgáltatásra vonatkozó jótállás ingyenesen kizárólag a termék vásárlásának időpontját tartalmazó, eredeti vásárlási igazolás bemutatása esetén vehető igénybe. A Canon jogosult arra, hogya Canon termékeket új vagy felújított alkatrészekkel javítsa meg, vagy olyan termékekre cserélje le, melyek teljesítményben és megbízhatóságban az újjal egyenértékűek. A Canon úgyszintén jogosult arra, hogy a terméket egy egyenértékű modellre cserélje le, ha az eredeti modell gyártása már befejeződött. Felújított alkatrészek vagy termékek csak abban az esetben kerülnek felhasználásra, ha a jótállás igénybevételének országában a kötelezően alkalmazandó jogszabály azt megengedi..

1. Jótállási idő

A Helyszíni Szolgáltatásra vonatkozó jótállás az Ön új Canon irodai termékének eredeti vásárlásától számított 2 évig érvényes. A vásárlást igazolni kell.

2. A jótállási szolgáltatás érvényesítése

A Helyszíni Szolgáltatásra vonatkozó jótállás alapján a szolgáltatás a Canon helpdeskkel telefonos kapcsolatfelvétel útján vehető igénybe. (Helyszíni szolgáltatási jótállás elérhetőségek.)

A Helyszíni Szolgáltatásra vonatkozó jótállás az alábbi lehetőségek egyike szerint vehető igénybe:

 • Helyszíni Javítás (technikus segítségével)*: a szolgáltatás magában foglalja a munkadíjat, a kiszállás díját és minden egyéb, a javítással kapcsolatos költséget.
 • Helyszíni Csereszolgáltatás (futárszolgálat segítségével): a szolgáltatás magában foglalja a cserekészülék díját és a kapcsolódó szállítási díjakat.

A Helyszíni Szolgáltatás módja a termék típusától függ. a Canon helpdeskkel való kapcsolatfelvétel során Ön tájékoztatást kap a folyamatról.

* A Helyszíni Szolgáltatásokat a Canon nevében a szükséges szakértelemmel rendelkező harmadik fél is elvégezheti ..

3. Korlátozások:

A Canon által biztosított jótállás nem vonatkozik az alábbiakra:

 • A termék rendszeres ellenőrzése, karbantartása, a természetüknél fogva gyorsan kopó, elhasználódó kiegészítők cseréje.
 • Kellékanyagok és kiegészítők, beleértve AC adapter)
 • Bármely szoftver.
 • Kopó alkatrészek, tartozékok és kiegészítők.
 • Canon jóváhagyás nélküli módosítás által okozott hiba.
 • A terméknek az adott ország műszaki, illetve biztonsági előírásainak való megfelelés céljából történő adaptálása vagy módosítása miatti költségek, vagy egyéb, a termék vásárlása óta megváltozott műszaki előírások miatti módosítások esetleges költségei.
 • Az olyan károk, amelyek abból származnak, hogy a terméket nem abban az országban használják, ahol azt vásárolták, és így az nem felel meg a vásárlás helyétől eltérő ország szabványainak, előírásainak.

Jótállási szolgáltatás kizárt, ha a hibát, vagy a kárt az alábbiak okozták:

 • A termék nem rendeltetésszerű használata, vagy a terméknek nem a kezelési útmutatóban vagy lényeges használati dokumentumban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése vagy működtetése esetén, - beleéértve – de arra nem korlátozva– a helytelen tárolást, leejtést, erős ütést, korrózió, kosz, víz, vagy homok által okozott meghibásodást;
 • Nem a Canon által engedélyezett szervizben végzett kijavítás, módosítás vagy tisztítás esetén;
 • A termékkel nem kompatibilis tartozék, szoftver vagy fogyóeszköz (pl. tinta, papír, toner vagy elem, nyomtatófej) használata következtében keletkezett kár esetén. A kompatibilitásra vonatkozó adatok feltüntetésre kerülnek a készülék dobozán, a megfelelő működés azonban csak eredeti Canon alkatrészek, szoftverek és fogyóeszközök használata esetén garantált. Javasoljuk, hogy használat előtt ellenőrizze a kompatibilitást!
 • A terméknek a Canon által jóvá nem hagyott berendezéssel való csatlakoztatásakor;
 • Baleset, szerencsétlenség vagy bármely egyéb, a Canon ellenőrzésén kívül eső ok miatt, ideértve – de nem kizárólag – a villámlást, a vizet, a tüzet, zavargásokat vagy a nem megfelelő szellőzést.

A Helyszíni Szolgáltatást magában foglaló jótállás nem vonatkozik továbbá az alábbiakra:

 • Ha a termék meghibásodása visszavezethető a hibás üzembe helyezésre vagy a hálózathoz történt nem megfelelő csatlakoztatásra, abban az esetben, ha a készüléket nem a Canon helyezte üzembe;
 • A készülék hálózatba történő ki- és bekötéséhez szükséges munkálatokhoz, beleértve a termék biztonságos módon történő szállításához való előkészületekre, ha azt nem Canon vagy nem Canon megbízottja végzi;
 • A hivatalos munkaidőn (hétfőtől péntekig reggel 9 órától délután 5 óráig, kivéve a nemzeti ünnepek, munkaszüneti napok) kívüli munkavégzésre, kivéve, ha a Helyszíni Szolgáltatásra vonatkozó jótállás terv mást tartalmaz;

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Helyszíni Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele, hogy a készülék a Területen legyen. A helyszíni szolgáltatás feltétele, hogy Ön biztosítja a szerviz szakember / futár számára a szabad hozzáférést a készülékhez és megadja az észszerű támogatást ehhez.

Amennyiben Ön a Helyszíni Szolgáltatásra vonatkozó jótállás tartama alatt a terméket az egyik címről egy másik címre kívánja vinni, Önnek értesítenie kell a Canont. Ezt Ön e-mailben is megteheti a területre vonatkozó kontakt e-mail-címre, (az e-mail-címek a Helyszíni Szolgáltatási jótállás elérhetőségi adatok között találhatók) Amennyiben a terméket egy másik országba viszi, kérjük, hogy ellenőrizze, az adott ország szerepel- e a Helyszíni Szolgáltatási jótállás elérhetőségi adatok között annak érdekében, hogy meggyőződhessen arról, a Canon az adott országban biztosít-e Helyszíni Szolgáltatást a jótállás keretében.

4. Egyéb

A helyszíni javítás vagy a helyszíni csere szolgáltatás elhúzódhat , ha nem abban az országban használja a terméket, ahol vásárolta. Ilyenkor előfordulhat, hogy a terméket az előbbi országban még nem értékesítik, vagy országspecifikus megjelenéssel árusítják.Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a termék bizonyos alkatrészei a javítás országában nincsenek raktáron. Az ügyfél felelőssége, hogy a helyszíni javítás vagy a helyszíni csereszolgáltatás megkezdése előtt biztonsági mentéseket készítsen mind a használt szoftverről, mind pedig a használt programról, programokról, és hogy a a javítás/csere befejezését követően azokat vissza állítsa. A Canon nem vállal felelősséget a jelen jótállásban konkrétan nem említett egyéb igényekért, - beleértve, de arra nem korlátozva - a kép-, hang- és adathordozókban bekövetkezett veszteséget, valamint az esetleges adatveszteséget. A jelen jótállás nem érinti a fogyasztónak az alkalmazandó nemzeti szintű hatályos jogszabály alapján, vagy a kereskedővel szemben az adásvételi szerződés alapján megillető jogait. Alkalmazandó nemzeti szintű jogszabály hiányában a jelen jótállás jelenti a fogyasztó egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetőségét. Sem a Canon, sem leányvállalatai nem felelnek a termékre vonatkozó kifejezett vagy hallgatólagos jótállási feltételek megsértéséből eredő járulékos vagy következményes károkért. Az egyes országokra vonatkozó helyszíni jótállási feltételek részleteivel kapcsolatban keresse a Canon helpdesket!

A fent említetteknek megfelelően Ön beleegyezik abba, hogy a Canon nem felelős az egyéb munkálatok elvégzéséért, a veszteségekért és károkért, melyek az alábbi okokra vezethetők vissza:

 1. Ön a terméket nem megfelelő módon használta, tárolta, kezelte (beleértve, hogy nem biztosította a megfelelő környezeti körülményeket) vagy nem követte, nem tett eleget bármely, a Canon által adott, vagy a termék kezelési és használati útmutatójában, vagy a helyszíni szolgáltatásra vonatkozó jótállásban szereplő utasításoknak, ajánlásoknak;
 2. Ön nem telepítette valamely, a készülék megfelelő működéséhez és annak rendeltetésszerű használatához szükséges szoftver időközben a Canon vagy más illetékes harmadik személy szállító által elérhetővé vált frissítését,;
 3. Az Ön rendszerében fellépő vírus (vagy vírushoz hasonló), továbbá olyan termék hibája vagy követelménye, amely termékkel Ön a Canon terméket összekapcsolta, vagy amely egyébként a hátrányosan befolyásolja a Canon termék rendeltetésszerű használatát.,.
  A vásárló vagy annak képviselője kárt okozott a termékben , vagy azt módosította, más terméket csatlakoztatott hozzá vagy épített bele, vagy olyan rendszerhez csatlakoztatta, mely a termék működését hátrányosan befolyásolja.

A Helyszíni Szolgáltatásra vonatkozó jótállásra mindig annak az országnak a joga az irányadó ahol a terméket használják és ahol a szolgáltatást biztosítják. Bármilyen, a helyszíni szolgáltatásra vonatkozó jótállással kapcsolatos jogvitára annak az országnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak van joghatósága, ahol a terméket használják és ahol a szolgáltatást biztosítják.


Utoljára frissítve: 2022. január 1.

A European Warranty System jótállással kapcsolatos további kérdéseivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz e-mailben vagy telefonon.

További ajánlatok…

Feedback