FOTÓPÁLYÁZAT SZABÁLYZAT


Leírás és részvételi feltételek

2021.07.15. - 2021.07.25.

1. Általános rendelkezések

A „Canon - A nyár, ahogy te látod!” fotópályázat (továbbiakban: „Fotópályázat”) Szervezője a Canon Hungaria Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7.); továbbiakban: „Szervező”).

A Fotópályázat lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a V-Team Reklámügynökség Kft. (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39. 1./103. továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

2. Fotópályázati mechanizmus és részvételi feltételek

Fotópályázat mechanizmus

A szervező a Canon Magyarország @canonmagyarorszag Instagram oldalon (https://www.instagram.com/canonmagyarorszag/) 2021. július 15. és 2021. július 25. 23:59 között Fotópályázatot hirdet az alább meghatározott szabályzat alapján. A játék „Canon - A nyár, ahogy te látod!” címmel fut.

A Szervező Instagram oldalán közzétett Fotópályázat ideje alatt a felhasználóknak lehetőségük van a saját, publikus Instagram oldalukon közzétenni 1-3 képet, amiben vizuálisan megjelenítik, hogy számukra mit jelent a nyár. A feltöltött poszt alatt kommentben jelölniük kell a #nekedmianyár és @canonmagyarorszag oldalát.

Egy felhasználó akkor vesz részt a Fotópályázaton, ha a felhasználó publikusan feltölti az általa készített egyedi látásmóddal és érdekes vagy szokatlan perspektívából készült fotót, és kommentben megjeleníti a #nekedmianyár, valamint a @canonmagyarorszag oldalát. Egy pályázó maximum egy alkalommal és 3 darab fotóval nevezhet a Fotópályázatra. A beküldött képek bármilyen technikával és eszközzel elkészíthetők.

A felhasználók a fotó(k) feltöltésével, valamint hashtag és a Szervező hivatalos Instagram oldala megjelölésével egyúttal elfogadják a jelen szabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek a Fotópályázatra, és részt vesznek a Fotópályázaton.

A Fotópályázat 2021.07.25. 23:59-ig tart. A 2021.07.25. 23:59 után érkező fotók már nem vesznek részt a Fotópályázaton. Az eredményhirdetés 2021.07.28.-án történik.

Szervező a Fotópályázat időtartama alatt (2021. július 15. és 2021. július 25. 23:59 között) beérkezett érvényes Pályázatokat a Fotópályázat zárása után összesíti, és a Fotópályázat lezárását követően a fentebb megjelölt időpontban (2021.07.28.) kiválasztja az általa legjobbnak ítélt 1-3 darab Pályázatot (a továbbiakban: Nyertes Pályázatok).

A Nyertes Pályázatok kiválasztása során Szervező által megbízott ügynökség, az általa meghatározott szubjektív szempontok (pl. kreativitás, stílus) szerint mérlegel.

A döntés a Szervező által megbízott ügynökség kizárólagos mérlegelésén alapul, amelyért a Szervező, illetve a Lebonyolító nem vállal felelősséget. Szervező által megbízott ügynökség döntése ellen bármilyen jogorvoslat lehetősége kizárt.

Nyeremény:

3 db Ivy Rec kamera

A nyereményekkel kapcsolatos további információk (nyeremények átvétele, stb.) az eredményhirdetés után kerülnek egyeztetésre a Nyertes Pályázókkal.

Részvételi feltételek:

A Fotópályázaton csak valós adatokkal regisztrált publikus Instagram profillal rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A Fotópályázaton való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen szabályzat elfogadása és betartása.

3. Kizárások

A Fotópályázatban nem vehetnek részt a Canon Hungaria Kft. és a V-Team Reklámügynökség Kft. vezetőtisztség viselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Fotópályázatot akár a Fotópályázat időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Fotópályázat esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a Canon Magyarország Instagram oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Fotópályázattal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Canon Magyarország Facebook vagy Instagram oldalakon nyújtunk felvilágosítást.

A Fotópályázaton való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és az adatvédelmi tájékoztató elfogadását jelenti.

A játékból történő kizárás kritériumai:

Szervező nem tekinti érvényesnek, és törli az a kommentet, és kizárja a Fotópályázatból azokat a Pályázatokat, amelyek:

 • bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
 • káromkodást tartalmaznak;
 • megbotránkoztató tartalmúak;
 • obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
 • pornográf vagy szexuális tartalmúak;
 • dohányzást, alkoholfogyasztást, vagy vallási csoportot ábrázol;
 • bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
 • a Játékosra nézve sértő jellegűek;
 • harmadik személyekre nézve sértőek;
 • harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
 • más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
 • reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
 • más honlapra irányítanak;
 • más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;
 • a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Fotópályázat koncepciójába.

Amennyiben a Pályázat tartalma a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a fent felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, a Szervező azt kizárja a Fotópályázatból. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen Pályázatot feltöltő Pályázó teljes egészében kizárásra kerüljön a Fotópályázatból. A Pályázóknak nem áll jogában a Szervező döntése ellen fellebbezni.

A Pályázó által beküldött tartalomért teljes mértékben a Pályázó vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Pályázó viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában harmadik személynek a beküldött Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Pályázót terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező, illetve Lebonyolító jogosult a Pályázóra áthárítani.

A Fotópályázaton való részvétellel (a publikus fotófeltöltéssel, #nekedmianyár kihelyezésével és a hivatalos Canon Magyarország Instagram oldal megjelölésével), a Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező azt írásos formában a saját Instagram oldalán nyilvánosságra hozza, harmadik személyek számára hozzáférhetővé tegye a Fotópályázat és az eredményhirdetés időtartama alatt.

A Pályázó a Fotópályázaton történő részvétellel a Szervező részére átengedhető felhasználási jogot biztosít annak érdekében, hogy az elküldött fotót kizárólag a jelen szabályban, illetve különösen az előző pontban rögzítettek szerint felhasználja, bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül.

A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét a Pályázók által elküldött fotó tekintetében harmadik személyek által támasztott minden igénnyel szemben.

Ilyen igények esetén a Pályázó köteles a Szervező helyett közvetlenül helytállni, illetve a Szervezőt kármentesen tartani. Az elküldött fotóra vonatkozóan a Pályázó vagy bármely más, harmadik személyek a Szervezővel szemben díjazás, kártérítés jogcímén követelést, igényt nem támaszthatnak.

A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább meghatározott feltételek bármelyike:

 • bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Fotópályázattal kapcsolatos üzenőfali posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy
 • bármely más Pályázó emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,
 • sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a Pályázatban,

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatnak nem megfelelő Pályázatokat minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Fotópályázatból kizárják, amellyel a jelentkezés érvénytelenné válik.

4. A nyeremények átvételének feltételei

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A Nyertes Pályázókkal az Instagramon keresztül felvesszük a kapcsolatot, mert a nyeremény futárszolgálaton keresztül történő eljuttatásához, a nyertes postacímének pontos adataira van szükség, a felkéréstől számított 3 munkanapon belül. Amennyiben a nyertes 3 munkanapon belül nem küldi meg a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat, avagy a nyereményt nem veszi át, abban az esetben az első számú pótnyertes lép a nyertes helyébe. Amennyiben az első számú pótnyertes sem küldi meg a fenti határidőben az adatokat, vagy a nyereményt nem veszi át, abban az esetben a második számú pótnyertes lép a nyertes helyébe. Amennyiben a második számú pótnyertes részére sem sikerül a nyeremény átadása, abban az esetben a játék a nyeremény átadása nélkül zárul.

A Nyertes Pályázókkal történő kapcsolatfelvétel során a Nyertes Pályázók alábbi adatainak megadása szükséges:

 • név,
 • postázási cím,
 • telefonos
 • és e-mailes elérhetőség.

A Szervező nem vállal felelősséget a Nyertes Pályázók által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért. A Nyeremény a Nyertes Pályázók, illetve a helyükbe lépő pótnyertesek részére egy alkalommal kerül megküldésre.

5. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő Pályázók a Nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények nyertesekhez való eljuttatásának futárszolgálati költségei a Szervezőt terhelik. A Nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertes Pályázókat terhelik.

6. Adatkezelés Fotópályázat során megadott adatok

1.1. A Fotópályázaton résztvevő felhasználók adatait a Cég célhoz kötötten, kizárólag a Fotópályázat időtartama alatt abból a célból kezeli, hogy a nyeremény a kiválasztott Nyertes Pályázók részére átadásra/kiküldésre kerülhessen. A Nyeremény futárszolgálatnak történő adását követően a Szervező az összes megadott adatot törli.

1.2 A Fotópályázatban résztvevők adatinak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (hozzájárulás), illetve a Fotópályázat Nyertes Pályázóinak adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján (jogi kötelezettség) alapul.

1.3 A Fotópályázat során adatkezelő a Canon Hungaria Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.), és a lebonyolítást végző V-Team Reklámügynökség Kft. (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39. 1./103.).

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás az érintett Pályázók jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről a https://www.canon.hu/privacy-policy/ weboldalon található.

Canon Hungaria Kft.
Szervező
Budapest, 2021.07.12.