A CANON HUNGARIA KFT. #NEKEDMIANYÁR 2022 FOTÓPÁLYÁZAT RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KÉRJÜK, HOGY AZ ALÁBBI SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK ABBAN AZ ESETBEN VEGYÉL RÉSZT A PÁLYÁZATON, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, AZOKAT ELFOGADOD, ÉS ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

1. PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE
A #nekedmianyár 2022 fotópályázat (a továbbiakban: „Fotópályázat”) szervezője a Canon Hungaria Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; cégjegyzékszám: 01 09 362227; adószám: 10944190-2-44) (a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő”).

A Fotópályázat lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az Ideatime Kft. (székhely: 1028 Budapest, Kassa utca 13.; cégjegyzékszám: 01 09 874256 adószám: 13806947-2-41(a továbbiakban: „Lebonyolító”)

2. FOTÓPÁLYÁZATI MECHANIZMUS
A Szervező a Canon Magyarország @canonmagyarorszag Instagram oldalon (https://www.instagram.com/canonmagyarorszag/) 2022. július 18. és 2022. augusztus 13. 23:59 között Fotópályázatot hirdet az alább meghatározott szabályzat alapján. A Fotópályázat #nekedmianyár 2022 címet viseli.

A Szervező Instagram oldalán közzétett Fotópályázat ideje alatt a pályázóknak (a továbbiakban Pályázó vagy Pályázók) lehetőségük van a saját, nyilvános Instagram oldalukon közzétenni 1-3 képet, amelyeken vizuálisan megjelenítik, hogy számukra mit jelent a nyár. Ezen kívül a Pályázónak a feltöltött poszt alatt kommentben jelölnie kell a #nekedmianyár és @canonmagyarorszag oldalát.

Egy Pályázó akkor vesz részt a Fotópályázaton, ha nyilvánosan feltölti az általa készített, egyedi látásmóddal és érdekes vagy szokatlan perspektívából készült fotót, továbbá kommentben megjeleníti a #nekedmianyár, valamint a @canonmagyarorszag oldalát. Egy Pályázó maximum egy alkalommal és maximum három darab fotóval nevezhet a Fotópályázatra.

További feltétel, hogy a beküldött képek kizárólag Canon fényképezőgéppel készülhetnek, 3:2-es képarányban, minimum 5184x3456px felbontásban, úgy, hogy azok az eredeti kép exif adatai alapján a Szervező és a Lebonyolító számára ellenőrizhetők legyenek.

A Pályázók tudomásul veszik, hogy a fotó(k) feltöltésével, valamint a hashtag (#) és a Szervező hivatalos Instagram oldala megjelölésével egyúttal elfogadják a jelen szabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek a Fotópályázatra, és részt vesznek azon.

A Fotópályázat 2022.08.13. 23:59-ig tart. A 2022.08.13. 23:59 után érkező fotók már nem vesznek részt a Fotópályázaton. Az eredményhirdetésre 2022.08.15-án kerül sor.

Szervező a Fotópályázat időtartama alatt (2022.07.18. és 2022.08.13. 23:59 között) beérkezett érvényes pályázatokat a Fotópályázat zárása után összesíti, és a Fotópályázat lezárását követően a fentebb megjelölt időpontig (2022.08.15.) kiválasztja az általa legjobbnak ítélt 3 darab Pályázatot (a továbbiakban: Nyertes Pályázatok), és további 3 db pályázatot, Pótnyertest, sorrendbe rakva (1., 2., 3.)

A Pályázók a Fotópályázaton való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben pályázatuk Nyertes Pályázat lesz, úgy értesítésüket követően a pályázatukat a megadott minimum képfelbontásban, vagy annál nagyobb méretben megküldik a szervezőnek 24 órán belül. Ezen felül a pályázati részvétel egyúttal ahhoz történő hozzájárulást is jelent, hogy a Nyertes Pályázat képe vagy képei megjelenjen vagy megjelenjenek a Canon Hungaria Kft. (közterületi kampányában, nevük feltüntetése mellett.) Mindezért a Nyertes Pályázatok beküldőinek külön ellenszolgáltatás nem jár. Amennyiben valamely Nyertes Pályázat készítője az értesítését követően 24 órán belül nem küldi el a képet a megadott paramétereknek megfelelően, vagy a fotó exif adataiból nem bizonyítható egyértelműen, hogy az Canon márkájú fényképezőgéppel készült, akkor az adott pályázó a Fotópályázatból kizárásra kerül. Ebben az esetben az 1. számú Pótnyertes kerül a Nyertes Pályázatok közé. Amennyiben az 1. számú Pótnyertes is kizárásra kerül az említett okok valamelyike miatt, a helyére 2. számú Pótnyertes kerül. Amennyiben a 2. számú Pótnyertes is kizárásra kerül az említett okok valamelyike miatt, a helyére 3. számú Pótnyertes kerül. Amennyiben a Nyertes Pályázatok és Pótnyertesek készítői közül az említett okok miatt többen is kizárásra kerülnek, a szervezőnek jogában áll 3-nál kevesebb Nyertes Pályázatot véglegesíteni, vagy Nyertes Pályázat véglegesítése nélkül zárni a pályázatot.

A Nyertes Pályázatok kiválasztása során a Szervező, az általa meghatározott szubjektív szempontok (pl. kreativitás, stílus) szerint mérlegel.

A döntés a Szervező kizárólagos mérlegelésén alapul, amelyért a Szervező, illetve a Lebonyolító nem vállal felelősséget. A Szervező döntése ellen bármilyen jogorvoslat lehetősége kizárt.

3. DÍJAK
A véglegesített Nyertes Pályázatok beküldői díjra jogosultak. A díj magában foglal egy-egy Canon SELPHY SQUARE QX10 kompakt nyomtatót, továbbá a Nyertes Pályázatok és az alkotók nevei megjelenítésre kerülnek Budapest közterületein, illetve öt vidéki nagyvárosban előre láthatólag 2022.09.01. és 2022.09.30. között, City Light Postereken.

4. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A Fotópályázaton csak valós adatokkal regisztrált nyilvános Instagram profillal rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A Fotópályázaton való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott fotópályázati mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen szabályzat elfogadása és betartása.

5. KIZÁRÁSOK
A Fotópályázatban nem vehetnek részt a Canon Hungaria Kft. és az Ideatime Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Fotópályázatot akár a Fotópályázat időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Fotópályázat esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a Canon Magyarország Instagram oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Fotópályázattal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Canon Magyarország Facebook vagy Instagram oldalakon nyújtunk felvilágosítást.

A Fotópályázaton való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és az adatvédelmi tájékoztató elfogadását jelenti.

A játékból történő kizárás kritériumai:

A jelen szabályzat értelmében tekinthetők érvényesnek azok a pályázatok, amelyek

• bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
• káromkodást tartalmaznak;
• megbotránkoztató tartalmúak;
• obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
• pornográf vagy szexuális tartalmúak;
• dohányzást, alkoholfogyasztást, vagy vallási csoportot ábrázol;
• bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
• a Játékosra nézve sértő jellegűek;
• harmadik személyekre nézve sértőek;
• harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
• más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
• reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
• más honlapra irányítanak;
• más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;
• a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Fotópályázat koncepciójába.
• a nem véglegesített Nyertes Pályázatok és a Pótnyertesek a 2. pontban említett okok miatt.

Az ilyen érvénytelen pályázat kommentje és maga a pályázat kizárásra kerül.

Amennyiben a pályázat tartalma a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a fent felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, a Szervező azt kizárja a Fotópályázatból. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen pályázatot feltöltő Pályázó teljes egészében kizárásra kerüljön a Fotópályázatból. A Pályázónak nem áll jogában a Szervező döntése ellen fellebbezni.

A fotópályázaton történő részvételével a Pályázó megerősíti, hogy ő a beküldött képek szerzői jog jogosultja, és így korlátlan felhasználási joggal rendelkezik a képek felett. A Fotópályázaton történő részvételével a Pályázó megerősíti továbbá, hogy az általa beküldött képek felett harmadik fél semmilyen jogokkal nem rendelkezik; különös tekintettel arra, hogy minden, a képen felismerhető és látható személy egyetért a fent megnevezett felhasználási formákkal, és azok nem sértik harmadik fél szomszédos jogait. A Pályázó által beküldött tartalomért teljes mértékben a Pályázó vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Pályázó viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában harmadik személynek a beküldött pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Pályázót terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező, illetve Lebonyolító jogosult a Pályázóra áthárítani.

A Fotópályázaton való részvétellel (a nyilvános fotófeltöltéssel, #nekedmianyár kihelyezésével és a hivatalos Canon Magyarország Instagram oldal megjelölésével), a Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező azt írásos formában a saját Instagram oldalán nyilvánosságra hozza, harmadik személyek számára hozzáférhetővé tegye a Fotópályázat és az eredményhirdetés időtartama alatt.

A Pályázó a Fotópályázaton történő részvétellel a Szervező részére átengedhető felhasználási jogot biztosít annak érdekében, hogy az elküldött fotót kizárólag a jelen szabályzatban, illetve különösen az előző pontban rögzítettek szerint felhasználja, bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül.

A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét a Pályázók által elküldött fotó tekintetében harmadik személyek által támasztott minden igénnyel szemben.

Ilyen igények esetén a Pályázó köteles a Szervező helyett közvetlenül helytállni, illetve a Szervezőt kármentesen tartani. Az elküldött fotóra vonatkozóan a Pályázó vagy bármely más, harmadik személyek a Szervezővel szemben díjazás, kártérítés jogcímén követelést, igényt nem támaszthatnak.

A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akik esetében az alább meghatározott feltételek bármelyike fennáll:

• bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Fotópályázattal kapcsolatos üzenőfali posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy
• bármely más Pályázó emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,
• sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a Pályázatban,

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatnak nem megfelelő Pályázatokat minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Fotópályázatból kizárja, amellyel a jelentkezés érvénytelenné válik.

6. DÍJAK ÁTVÉTELÉNEK FELTÉTELEI
A megnyert díjak másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A nyertes pályázókkal az Instagramon keresztül a Szervező vagy a Lebonyolító felveszi a kapcsolatot, mert a közterületi kihelyezéshez szükség van a Nyertes Pályázat eredeti nagyfelbontású verziójára, illetőleg a díj tárgyának futárszolgálaton keresztül történő eljuttatásához a nyertes postacímének pontos adatait is be kell kérnünk a felkéréstől számított 24 órán belül. Amennyiben a nyertes a játék időtartamát követő 24 órán belül nem küldi meg a Nyertes Pályázat eredeti fotóját, illetve a díj kézbesítéséhez szükséges adatokat, avagy a díjat nem veszi át, abban az esetben az 1. számú Pótnyertes lép a nyertes helyébe. Amennyiben az 1. számú Pótnyertes sem küldi meg a fenti határidőben a pályázata eredeti fotóját és a szükséges, alábbiakban megjelölt adatokat, vagy a díjat nem veszi át, abban az esetben a 2. számú Pótnyertes lép a nyertes helyébe. Amennyiben a 2. számú Pótnyertes sem küldi meg a fenti határidőben a pályázata eredeti fotóját és az alábbiakban megjelölt adatokat, vagy a díjat nem veszi át, abban az esetben a 3. számú Pótnyertes lép a nyertes helyébe. Amennyiben a 3. számú Pótnyertes részére sem sikerül a díj átadása, abban az esetben a játék a díj átadása nélkül zárul.

A Nyertes Pályázókkal történő kapcsolatfelvétel során a Nyertes Pályázók alábbi adatainak megadása szükséges:

• név,
• postázási cím,
• telefonos
• és e-mailes elérhetőség.

A Szervező nem vállal felelősséget a Nyertes Pályázók által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért. A díj a Nyertes Pályázók, illetve a helyükbe lépő pótnyertesek részére egy alkalommal kerül megküldésre.

7. DÍJAKKAL KAPCSOLATOS DÍJFIZETÉSEK
A jelen promócióban részt vevő Pályázókat a díjakkal kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Lebonyolító viseli. A díjak nyertesekhez való eljuttatásának futárszolgálati költségei a Lebonyolítót terhelik. A díjak felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertes Pályázókat terhelik.

8. ADATKEZELÉS
A Fotópályázaton résztvevő Pályázók személyes adatait a Szervező és a Lebonyolító célhoz kötötten, kizárólag a Fotópályázat időtartama alatt abból a pályázatok elbírálása céljából továbbá abból a célból kezeli, hogy a díj a kiválasztott Nyertes Pályázók részére átadásra/kiküldésre kerülhessen, valamint a jelen szabályzat 3. pontjában foglaltak alapján a Nyertes Pályázó neve és az általa készített kép a City Light Postereken feltüntethessék. A Pályázók adatait a Szervező legfeljebb 2022. 09.30-ig tárolja.

A Fotópályázatban résztvevők adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (hozzájárulás), illetve a Fotópályázat Nyertes Pályázóinak adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján (jogi kötelezettség) alapul.

A Fotópályázat során adatkezelő a Canon Hungaria Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.), és a lebonyolítást végző Ideatime Kft. (székhely: 1028 Budapest, Kassa utca 13.) Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás az érintett Pályázók jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről a https://www.canon.hu/privacy-policy/ weboldalon található.

Budapest, 2022.07.12.