PÁLYÁZAT SZABÁLYZAT

Leírás és részvételi feltételek

2021.09.20 - 2021.10.31.

1. Általános rendelkezések

A "Legyen a fókuszban a szenvedélyed" pályázat (továbbiakban: „Pályázat”) Szervezője a Canon Hungaria Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7.); továbbiakban: „Szervező”).

A Pályázat lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a V-Team Reklámügynökség Kft. (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39. 1./103. továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

2. Pályázati mechanizmus és részvételi feltételek

Pályázati mechanizmus

A szervező a Canon Magyarország Facebook (https://www.facebook.com/hivatalosCanonMagyarorszag) és Instagram oldalon (https://www.instagram.com/canonmagyarorszag) 2021. szeptember 20. és 2021. október 31. 23:59 között Pályázatot hirdet az alább meghatározott szabályzat alapján. A pályázat "Legyen a fókuszban a szenvedélyed" címmel fut.

A Szervező Facebook és Instagram oldalán közzétett Pályázat ideje alatt (2021. szeptember 20. és 2021. október 31. 23:59) a felhasználóknak lehetőségük van a jatek@canon.hu e-mail címre elküldeniük egy maximum 1 perc hosszúságú .mp4 formátumú videót vagy egy maximum 10 darab képből álló fotósorozatot, amin keresztül bemutatják a hobbijukat.

Egy felhasználó akkor vesz részt a Pályázaton, ha a felhasználó a jatek@canon.hu e-mail címre elküld egy maximum 1 perc hosszúságú .mp4 formátumú videót vagy egy maximum 10 darab képből álló fotósorozatot, amin keresztül bemutatja a hobbiját. Egy felhasználó maximum egy alkalommal nevezhet a Pályázaton. A beküldött videók és képek bármilyen technikával és eszközzel elkészíthetők.

A felhasználók a videó vagy fotó(k) a jatek@canon.hu e-mail címre való elküldésével, egyúttal elfogadják a jelen szabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek a Pályázatra, és részt vesznek a Pályázaton.

A Pályázat 2021.10.31. 23:59-ig tart. A 2021.10.31. 23:59 után érkező fotók már nem vesznek részt a Pályázaton. Az eredményhirdetés 2021.11.04-én történik.

Szervező a Pályázat időtartama alatt (2021. szeptember 20. és 2021. október 31. 23:59 között) beérkezett érvényes Pályázatokat a Pályázat zárása után összesíti, és a Pályázat lezárását követően a fentebb megjelölt időpontban (2021.11.04.) kiválasztja az általa legjobbnak ítélt 3 darab Pályázatot (a továbbiakban: Nyertes Pályázatok). A Nyertes Pályázatok kiválasztása során Szervező az általa meghatározott szubjektív szempontok (pl. kreativitás, stílus, egyediség, stb.) szerint mérlegel. A döntés a Szervező kizárólagos mérlegelésén alapul, amelyért a Szervező, illetve a Lebonyolító nem vállal felelősséget. Szervező döntése ellen bármilyen jogorvoslat lehetősége kizárt.

Nyeremények:

 1. helyezett: Fődíj: 1 darab Canon EOS M50 Mark II kit (EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM)
 2. helyezett: Canon ajándékcsomag
 3. helyezett: Canon ajándékcsomag

A nyereményekkel kapcsolatos további információk (nyeremények átvétele, stb.) az eredményhirdetés után kerülnek egyeztetésre a Nyertes Pályázókkal.

Részvételi feltételek:

A Pályázaton csak 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A Pályázaton való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen szabályzat elfogadása és betartása.

3. Kizárások

A Pályázaton nem vehetnek részt a Canon Hungaria Kft. és a V-Team Reklámügynökség Kft. vezetőtisztség viselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Pályázatot akár a Pályázat időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Pályázat esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a Canon Magyarország Facebook és Instagram oldalon. A felhasználók felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Pályázattal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Canon Magyarország Facebook vagy Instagram oldalakon nyújtunk felvilágosítást.

A Pályázaton való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és az adatvédelmi tájékoztató elfogadását jelenti.

A játékból történő kizárás kritériumai:

Szervező nem tekinti érvényesnek, és kizárja a Pályázatból azokat a Pályázatokat, amelyek:

 • bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
 • káromkodást tartalmaznak;
 • megbotránkoztató tartalmúak;
 • obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
 • pornográf vagy szexuális tartalmúak;
 • dohányzást, alkoholfogyasztást, vagy vallási csoportot ábrázol;
 • bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
 • a Felhasználókra nézve sértő jellegűek;
 • harmadik személyekre nézve sértőek;
 • harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
 • más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
 • reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
 • más honlapra irányítanak;
 • más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;
 • a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Pályázat koncepciójába. Amennyiben a Pályázat tartalma a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a fent felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, a Szervező azt kizárja a Pályázatból. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen Pályázatot beküldő Pályázó teljes egészében kizárásra kerüljön a Pályázatból. A Pályázóknak nem áll jogában a Szervező döntése ellen fellebbezni. A Pályázó által beküldött tartalomért teljes mértékben a Pályázó vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Pályázó viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában harmadik személynek a beküldött Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Pályázót terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező, illetve Lebonyolító jogosult a Pályázóra áthárítani.

A Pályázaton való részvétellel (a jatek@canon.hu e-mail címre való, a Pályázó hobbiját bemutató maximum 1 perces mp4 formátumú videó vagy egy maximum 10 képből álló fotósorozat elküldésével), a Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező azt írásos formában a közösségi média felületein nyilvánosságra hozza, harmadik személyek számára hozzáférhetővé tegye a Pályázat és az eredményhirdetés időtartama alatt.

A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel a Szervező részére átengedhető felhasználási jogot biztosít annak érdekében, hogy az elküldött videó vagy fotó(k) kizárólag a jelen szabályban, illetve különösen az előző pontban rögzítettek szerint felhasználja, bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül.

A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét a Pályázók által elküldött videó vagy fotó(k) tekintetében harmadik személyek által támasztott minden igénnyel szemben. Ilyen igények esetén a Pályázó köteles a Szervező helyett közvetlenül helytállni, illetve a Szervezőt kármentesen tartani. Az elküldött videóra vagy fotó(k)ra vonatkozóan a Pályázó vagy bármely más, harmadik személyek a Szervezővel szemben díjazás, kártérítés jogcímén követelést, igényt nem támaszthatnak.

A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább meghatározott feltételek bármelyike:

 • bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Pályázattal kapcsolatos üzenőfali posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy
 • bármely más Pályázó emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,
 • sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a Pályázatban,

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatnak nem megfelelő Pályázatokat minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Pályázatból kizárják, amellyel a jelentkezés érvénytelenné válik.

4. A nyeremények átvételének feltételei

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A Nyertes Pályázókkal e-mailen keresztül a Lebonyolító veszi fel a kapcsolatot, mert a nyeremény futárszolgálaton keresztül történő eljuttatásához, a nyertes postacímének pontos adataira van szükség, a felkereséstől számított 3 munkanapon belül. Amennyiben a nyertes 3 munkanapon belül nem küldi meg a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat, avagy a nyereményt nem veszi át, abban az esetben az első számú pótnyertes lép a nyertes helyébe. Amennyiben az első számú pótnyertes sem küldi meg a fenti határidőben az adatokat, vagy a nyereményt nem veszi át, abban az esetben a második számú pótnyertes lép a nyertes helyébe. Amennyiben a második számú pótnyertes részére sem sikerül a nyeremény átadása, abban az esetben a játék a nyeremény átadása nélkül zárul. A Nyertes Pályázókkal történő kapcsolatfelvétel során a Nyertes Pályázók alábbi adatainak megadása szükséges:

 • név,
 • postázási cím,
 • telefonos
 • és e-mailes elérhetőség.

A Szervező nem vállal felelősséget a Nyertes Pályázók által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért. A Nyeremény a Nyertes Pályázók, illetve a helyükbe lépő pótnyertesek részére egy alkalommal kerül megküldésre.

5. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő Pályázókat a Nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A Nyeremények Nyertesekhez való eljuttatásának futárszolgálati költségei a Szervezőt terhelik. A Nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertes Pályázókat terhelik.

6. Adatkezelés Pályázat során megadott adatok

 1. A Pályázaton résztvevő felhasználók adatait a Szervező és Lebonyolító célhoz kötötten, kizárólag a Pályázat időtartama alatt abból a célból kezeli, hogy a Nyeremény a kiválasztott Nyertes Pályázók részére átadásra/kiküldésre kerülhessen. A Nyeremény futárszolgálatnak történő adását követően a Szervező az összes megadott adatot törli.
 2. A Pályázatban résztvevők adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (hozzájárulás), illetve a Pályázat Nyertes Pályázóinak adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján (jogi kötelezettség) alapul.
 3. A Pályázat során adatkezelő a Canon Hungaria Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.), és a lebonyolítást végző V-Team Reklámügynökség Kft. (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39. 1./104.).

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás az érintett Pályázók jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről a https://www.canon.hu/privacy-policy/ weboldalon található.

Canon Hungaria Kft.

Szervező

Budapest, 2021.09.20.