A Canon logóinak használatára vonatkozó feltételek és előírások

A Canon logójának, a termékek logóinak, valamint az erről a webhelyről letölthető logók („Canon logói”) megnyitása előtt olvassa el ezt a dokumentumot (‘Canon Logos’). A Canon logóinak megnyitásával kijelenti, hogy egyetért a következő feltételekkel és előírásokkal. Ezeket a feltételeket és előírásokat időről időre külön értesítés nélkül módosíthatja a Canon az aktuális feltételek és előírások webhelyen való közzétételével, melyről Önnek nem küld külön értesítést.

Beleegyezés
Ezek a feltételek és előírások Ön és a Canon Europa N.V. („Canon”, székhelye: 59-61 Bovenkerkerweg, 1185XB Amstelveen, Hollandia) között a Canon jelen webhelyről letölthető logói tekintetében érvényesek.

Felhasználás
A Canon felhatalmazza Önt (egyént vagy vállalatot) mint újságírót, kiadóvállalatot vagy a sajtó képviselőjét a Canon logóinak kizárólag sajtócélú felhasználásra történő letöltésére és használatára Európában, a Közel-Keleten, Afrikában és az interneten a következő médiumokban:

a) nyomtatott sajtótermékekben (beleértve a magazinok címlapját is),
b) televízióban,
c) on-line sajtótermékekben, valamint
d) újságokban.

  • A megengedett felhasználáshoz a Canon logói nem változtathatók meg vagy módosíthatok semmilyen módon. A Canon logóit mindig konzisztensen, a megadott irányelvek szerint kell megjeleníteni

  • A Canon logói nem használhatók kereskedelmi célokra, többek között üzleti promóciókban, értékesítési helyekre kihelyezett anyagokban, posztereken, plakátokon és más üzleti célokra

  • A Canon logói nem használhatók oly módon, amely azok értékét csökkenti, amely a Canon vagy társult vállalatainak rossz hírnevét kelti, vagy bizonytalanságot kelt az Ön, az Ön cége, valamint a Canon és/vagy a Canon vállalatcsoport kapcsolatát illetően. Ha a Canon saját belátása szerint úgy dönt, hogy bármely Canon logót ilyen módon használnak, Önnek a Canon felszólítására azonnali hatállyal fel kell hagynia a Canon logóinak ilyen természetű használatával

Ön elismeri azt és egyetért azzal, hogy nem illeti meg semmilyen más jog, jogcím vagy érdek a Canon logóival kapcsolatban a jelen feltételekben és előírásokban ismertetetteken kívül, továbbá minden a Canon logóival kapcsolatos összes jog, jogcím és érdek kizárólag a Canont és/vagy a Canon vállalatcsoportot illeti meg. Továbbá azt is tudomásul veszi, illetve abba is beleegyezik, hogy a jelen feltételekben és előírásokban meghatározott korlátozott jogokon kívül a jelen feltételek és előírások tartalmának egyetlen része biztosít Önnek jogot vagy jogcímet a Canon logóira, illetve azokkal kapcsolatban, valamint a Canon vagy a Canon vállalatcsoport szerzői jogait, védjegyeit vagy ipari terveit illetően. A Canon és Canon vállalatcsoport tagjai, valamint azok tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, részvényesei és ügynökei a törvény által megengedett legteljesebb mértékében kizárnak minden felelősséget minden az Ön és harmadik fél olyan veszteségéért és káráért (többek között minden közvetlen, közvetett, büntetőjogi következményből származó vagy következményes veszteséget vagy kárt, illetve bevétel, nyereség, vevőkör, adatok, szerződések vagy pénzeszközök elvesztését, valamint az azokban keletkezett veszteségeket és károkat is beleértve), mely a Canon logóinak letöltéséhez és/vagy használatához, letöltésének és/vagy használatának sikertelenségéhez bármilyen módon kapcsolódik vagy az előbbiek eredményeképpen keletkezik. Ez nem vonatkozik az Ön törvény által biztosított jogaira, valamint a vonatkozó törvények által ki nem zárható felelősségre, károkra és jogorvoslati lehetőségekre.

Felmondás
A Canon fenntartja a jogot arra, hogy felszólítsa Önt a Canon-logók használatának azonnal beszüntetésére, amennyiben nem tartja be a jelen Feltételek és előírások rendelkezéseit, illetve arra más okot lát. Ilyen felszólítás esetén Önnek azonnali hatállyal fel kell hagynia a Canon logóinak használatával, és azonnal meg kell semmisítenie a Canon logóinak minden nyilvánosságra nem hozott példányát.

Általános tudnivalók
A jelen feltételek és előírások összeállítását, érvényességét és betartatását a holland jogrend szabályozza, és Ön beleegyezik abba és aláveti magát az amszterdami bíróságok nem kizárólagos jogkörének.

Ha a Canon nem tudja betartatni vagy gyakorolni a jelen feltételekben és előírásokban ismertetett jogait, az nem jelenti az azoktól való elállását, és ez semmilyen módon nem befolyásolja azok későbbi Canon általi betartatását vagy gyakorlását.

Amennyiben a jelen Feltételek és előírások bármely rendelkezését egy illetékes bíróság érvényteleníti, a felek megegyeznek abban, hogy ez a feltétekben és előírásokban foglalt többi feltétel és jog érvényességét és betartathatóságát nem befolyásolja, és azok továbbra is teljes egészükben érvényben maradnak..

Amennyiben bármilyen kérdése merül fel, forduljon a Canon helyi közönségszolgálati irodájához.