CANON BUSINESS ID ÜZLETI AZONOSÍTÓ HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A Használati feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) kötelező érvényű megállapodás a Canon Europa N.V. (cégjegyzékszám: 33166721; adószám: NL005916343B01, kapcsolattartási cím: www.canon-europe.com) (a továbbiakban: „Canon”) valamint azon szervezet között, amely Business ID-fiókot (a továbbiakban: „Vállalat”, „Önök”, illetve „Ön”), illetve azon személy között, aki Üzleti fiókot regisztrál egy szervezet számára, és ezek szabályozzák a jelen dokumentum 1. cikkében meghatározott „Business ID” Önök általi használatát.

A Canon fenntartja a jogot arra, hogy a Feltételeket bármikor, a saját döntése alapján módosítsa. A Feltételek módosításakor a Canon közzé fogja tenni a módosított Feltételeket a portálwebhelyén, és értesítést küld Önöknek a módosításról. Amennyiben Önök nem adják a beleegyezésüket a módosított Feltételekhez, lehetőségük lesz a Business ID-fiók törlésére.

1. A Business ID meghatározása

A „Business ID” az Önök azon fiókja, amely lehetővé teszi számos Canon webhely, alkalmazás, platform és szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) használatát. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatásokhoz saját használati feltételek tartoznak, amelyekhez külön kell a beleegyezésüket adniuk.

2. Üzleti fiók

2.1. Egy Business ID-fiók létrehozásával Ön kijelenti, hogy (i) a Vállalat nevében eljáró személy rendelkezik a szükséges felhatalmazással az Üzleti fiók létrehozásához, (ii) a Vállalat kötelezéséhez, (iii) és a Vállalat rendelkezik az összes olyan joggal, hatalommal és tekintéllyel, amely a Megállapodás megkötéséhez, az a szerinti kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a benne szereplő jogosultságok és felhatalmazások megadásához szükséges, valamint (iv) a Vállalat Jogosult szervezet. A „Jogosult szervezetek” kifejezés minden fajta vállalatot (például nagyvállalatot, partneri viszont, egyéni vállalkozást és szövetkezetet), minden fajta kormányzati szervet (központi, önkormányzati és kvázi kormányzati szerveket, szervezeteket, közintézményeket, például állami iskolákat és kórházakat), valamint minden fajta non-profit szervezetet magában foglal. A Vállalat nevében fiókot létrehozó személyhez a Felügyelői felhasználói szerepkör lesz hozzárendelve.

2.2. Üzleti fiókot fogunk létrehozni az Önök szervezete számára. Önnek jogában áll másokat felhatalmazni egy, az Üzleti fiókhoz kapcsolódó Felhasználói fiók létrehozására. Ön felel minden olyan tevékenységért, amelyet az Üzleti fiókon és minden társított Felhasználói fiókon keresztül végeznek, és köteles biztosítani, hogy a Felhasználói az Elfogadható használati szabályzatnak és a jelen Megállapodásnak megfelelően járjanak el. Ön tartozik felelősséggel az Üzleti fiókhoz és a Felhasználói fiókokhoz tartozó jelszavak biztonságának fenntartásáért; ha Ön úgy véli, hogy egy jogosulatlan személy hozzáfér az Ön jelszavához, Business ID-fiókjához vagy egy kapcsolódó Felhasználói fiókhoz, köteles azonnal felvenni velünk a kapcsolatot, valamint módosítani az érintett jelszavakat.

2.3. A regisztrációkor Ön köteles megadni bizonyos üzleti jellegű, naprakész információkat, többek között a teljes nevét, funkcióját/szerepkörét, vállalatát/szervezetét, valamint a munkavállalói e-mail-címét, amelyek mindegyikének pontosnak, helyesnek és naprakésznek kell lennie. Mi ellenőrizni fogjuk a regisztrációs adatait, és kibocsátunk egy jelszót az Ön számára. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármilyen okból megtagadjuk az Ön fiókjának létrehozását.

2.4. A Canon elvárja, hogy Ön a szükséges adatokat pontosan, naprakész formában és hiánytalanul adja meg, az e-mail-címét és a jelszavát is beleértve. Ön nem használhat olyan e-mail-címet, amelynek nem jogosult a használatára, és amely nem elérhető a Canon számára az Önnel való kapcsolatfelvételhez. A Canon nem vonható felelősségre semmilyen kárért vagy veszteségért, amely abban az esetben érheti Önt, ha helytelen adatokat ad meg, vagy elfelejti frissíteni őket.

2.5. Kizárólag Ön tartozik felelősséggel a jelszava bizalmas kezeléséért. A jelen dokumentumban foglaltaktól függetlenül fenntartjuk a jogot arra, hogy bármilyen és minden kárigényt érvényesíthessünk Önnel és az Ön fiókjával szemben. Az Ön fiókja kizárólag addig révényes, amíg az Ön kezdeti regisztrációs jelentkezésében megadott szervezet alkalmazottja. Az Ön fiókjához való Ön általi hozzáférés az adott szervezetnél fennálló munkaviszonya megszűnésétől kezdve tilos.

2.6. Ön köteles a lehető leghamarabb értesíteni minket, (i) ha Ön olyan információkhoz nyer hozzáférést, amelyekkel kapcsolatban Ön észszerűen eljárva úgy véli, hogy nem lenne szabad hozzáférnie az Ön funkciójából/szerepköréből/vállalatából/szervezetéből adódóan, és/vagy (ii) Önnek tudomására jut, hogy a vállalatán/szervezetén belül valaki olyan információkhoz nyert hozzáférést, amelyekkel kapcsolatban Ön észszerűen eljárva úgy véli, hogy nem lenne szabad hozzáférnie a funkciójából/szerepköréből adódóan.

3. Szerepkörök és jogosultságok

3.1. A Felügyelői felhasználói jogosultságok közé tartozik többek között az Üzleti fiók adatainak kezelése, a Felhasználói fiókok létrehozása/meghívása/letiltása/jelszavainak átállítására vonatkozó kérések küldése, a jogosultságokra vonatkozó kérelmek és a felhasználásuk jóváhagyása/elutasítása, az árajánlatok jóváhagyása/elutasítása, valamint az előfizetések és a szolgálatásokhoz és egyebekhez való hozzáférés kezelése.

3.2. A Szolgáltatásokhoz/Értékajánlatokhoz való hozzáférést a vállalat egészének adjuk meg, nem adott felhasználóknak, és a felügyelői felhasználókra vonatkozóan automatikusan alkalmazni fogjuk.

3.3. A Felügyelői felhasználó adhatja meg/távolíthatja el a felhasználók szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Ez csak a Vállalatéval azonos vagy annál kisebb mértékű lehet, soha nem több.

A Felhasználói jogosultságok közé tartozik többek között az Üzleti fiók adatainak megtekintése, a kérések küldése, valamint a jogosultságok használatára vonatkozó kérelem elküldése.

4. Vállalati információk.

Előírjuk, hogy információkat adjon meg a szervezetével kapcsolatban, hogy ellenőrizni tudjuk az Üzleti státuszát, illetve az Önnel, valamint az Üzleti fiókhoz hozzáféréssel rendelkező és azt használó Felhasználókkal kapcsolatos adatokat. Ön köteles biztosítani, hogy az Ön által a számunkra biztosított összes információ minden esetben pontos és hiánytalan. Az Ön által megadott információkat (például a szervezet nevét, címeit, adószámát) felhasználhatjuk és megoszthatjuk az Ön szervezetén belüli egyéb személyekkel és külső felekkel annak érdekében, hogy megerősíthessük az ilyen információkat és az Üzleti fiók és bizonyos szolgáltatások használatára vonatkozó jogosultságát (például annak megerősítésére, hogy érvényes licenccel, tanúsítással vagy hitelesítő adatokkal rendelkezik).

5. Fizetési feltételek és hitelkeret

A vállalat Üzleti fiókjának létrehozása során kiválaszthatja majd a kívánt fizetési módot. Amennyiben a későbbiekben módosítani szeretné, fel kell vennie a kapcsolatot a Canon támogatási osztályával a https://www.canon-europe.com/contact_us/ weboldalon.

Előfordulhat, hogy a Vállalata Üzleti fiókjának érvényesítését követően Hitelkeretet fogunk beállítani, amiről megfelelőképpen tájékoztatni fogjuk. A hitelkeretet bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk.]

6. Személyes adatok

A Canon a Canon Üzleti ügyfelekre vonatkozó adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően jár el a személyes adatok használatát illetően: https://www.canon-europe.com/privacy/privacy-notice/

7. Fiókok Canon általi megszüntetése

A Canon bármikor, előzetes értesítés nélküli megszüntetheti az Ön Business ID-fiókját, amennyiben:

(1) Ön nem ezeknek a Feltételeknek és/vagy a Szolgáltatás feltételeinek megfelelően jár el;

(2) bíróság, kormányzati szerv, illetékes felügyeleti szerv vagy egyéb hivatalos szerv kéri valamely törvénynek vagy rendelhetnek megfelelően;

(3) váratlan műszaki vagy biztonsági probléma jelentkezik a Business ID-val és/vagy a Szolgáltatással kapcsolatban;

(4) a Canon nem tudja felvenni Önnel a kapcsolatot a regisztrált e-mail-címén; vagy

(5) a Canon bármilyen okból nem helyénvalónak találja a Business ID és/vagy a Szolgáltatás Ön általi használatát.

Abban az esetben, ha megszüntetjük az Ön fiókját, nem lesz képes a Business ID és/vagy a Szolgáltatás egészének vagy részének használatára. A Canon nem tartozik felelősséggel sem Ön, sem bármely külső fél felé semmilyen kárért vagy veszteségért, amely Önt vagy a külső felet érheti az ilyen megszüntetésből és a Business ID és/vagy a Szolgáltatás egészének vagy részének elérhetetlenségéből adódóan.

8. A Fiók Ön általi megszüntetése

Ön bármikor megszüntetheti a fiókját a Canon által előírt eljárásnak megfelelően.

9. Tiltott tevékenységek

Ön a beleegyezését adja, hogy nem fogja a következőkre használni a Business ID-t:

(1) bármely olyan tartalom feldolgozására, amely jogsértő, becsmérlő, fenyegető, káros, jogellenes, gyalázó, rágalmazó, bántó, erőszakos, szeméremsértő, vulgáris, mások magánéletét sérti, gyűlöletkeltő, fajilag vagy etikailag sértő vagy egyéb módon kifogásolható;

(2) bármilyen olyan tevékenység végzésére, amely bármilyen törvényt, rendeletet, útmutatást, szabályt, parancsot, szerződést vagy közrendet sért;

(3) szerzői jog, védjegy, szabadalom, üzleti titok vagy egyéb szellemi tulajdonjogok megsértésére;

(4) más személy személyiségi jogainak vagy bármely más törvényes vagy erkölcsi jogának megsértésére;

(5) fajtalankodó képek, gyermekpornográfia, gyermekbántalmazást ábrázoló vagy bármilyen más hasonló kép feldolgozására;

(6) háborúra, faji megkülönböztetésre, vallási üldöztetésre, embercsempészetre, prostitúcióra, erőszakra, brutalitásra vagy kábítószer-használatra buzdító információk feldolgozására;

(7) tömegpusztító fegyverek tervezésére, fejlesztésére vagy gyártására, illetve terrorizmusban vagy más katonai cselekményekben való részvételre;

(8) olyan cselekményekben való részvételre, amelyek olyan bűncselekményekhez kapcsolódnak, mint például az üzleti tevékenység akadályozása vagy csalás;

(9) mások üldözésére, zaklatására, fenyegetésére vagy bántalmazására;

(10) másik személy vagy szervezet megszemélyesítésére vagy akként való megtévesztésre, vagy más módon történő, másik személlyel vagy szervezettel fennálló kapcsolatra vonatkozó megtévesztésre;

(11) vírusok vagy bármely más számítógépes kód, fájlok vagy programok feldolgozására, amelyek célja a Business ID normális működésének károsítása, zavarása vagy korlátozása;

(12) a Business ID biztonságosságának hackeléssel, jelszóbányászattal vagy más módon való megsértésére;

(13) a Business ID vagy a Business ID biztosításához használt szerverek vagy hálózatok vagy a Business ID biztosítására használt hálózatok irányelveinek, követelményeinek vagy előírásainak zavarására vagy megzavarására; vagy

(14) más, a Canon által nem helyénvalónak ítélt művelet végzésére.

10. Garanciavállalás elutasítása

A BUSINESS ID-T, VALAMINT A BUSINESS ID-HEZ HASZNÁLT SZOFTVERT „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN” BIZTOSÍTJUK, „AHOGYAN RENDELKEZÉSRE ÁLL”. A CANON NEM VÁLLAL SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT FELELŐSSÉGET VAGY GARANCIÁT A BUSINESS ID ÉS A BUSINESS ID-HOZ HASZNÁLT SZOFTVER BIZTOSÍTÁSÁRA ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE VONATKOZÓAN. A BUSINESS ID ÉS A BUSINESS ID-HOZ HASZNÁLT SZOFTVER HASZNÁLATA AZ ÖN SAJÁT BELÁTÁSA ÉS KOCKÁZATA SZERINTI, ÉS ÖN TARTOZIK TELJES FELELŐSSÉGGEL A BUSINESS ID ÉS A BUSINESS ID-HEZ HASZNÁLT SZOFTVER ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN FENNÁLLÓ MINDEN ESETLEGES KÁRÉRT ÉS VESZTESÉGÉRT, ÉS A CANON NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE ÉRTÜK.

A CANON A VONATKOZÓ TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN KIFEJEZETTEN ELZÁRKÓZIK MINDEN FAJTA KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁSTÓL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, ADOTT HASZNÁLATRA VAGY CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA, A BUSINESS ID ADOTT HASZNÁLATTAL VAGY CÉLLAL VALÓ KOMPATIBILITÁSÁRA ÉS A SZELLEMI TULAJDONJOGOK MEGSÉRTÉSÉNEK MENTESSÉGÉRE VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT. A CANON NEM VÁLLAL GARANCIÁT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY (1) A BUSINESS ID MEG FOG FELELNI AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, (2) A BUSINESS ID ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI, IDŐSZERŰ VAGY BIZTONSÁGOS LESZ, ILLETVE HOGY (3) A BUSINESS ID-BAN REJLŐ HIBÁKAT JAVÍTANI FOGJUK. TOVÁBBÁ, A CANON NEM VÁLLAL GARANCIÁT A BUSINESS ID ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYÉVEL KAPCSOLATBAN ANNAK PONTOSSÁGÁRA ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁRA VONATKOZÓAN.

11. A felelősség korlátozása

Ön kizárólag azt követően használhatja a Business ID-t, hogy megértette és elfogadta azt a tényt, hogy a Business ID által használt biztonsági megoldások korlátozásaiból adódóan a Business ID Ön általi használata során nem garantálható a Business ID biztonságossága. A Canon nem tehető felelőssé semmilyen nem biztonságos használatért és az abból eredő következményekért.

A CANON A VONATKOZÓ TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐJOGI KÖVETKEZMÉNYBŐL SZÁRMAZÓ VAGY PÉLDAÉRTÉKŰ KÁRÉRT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT HASZNOT, ÜZLETI ÉRTÉKET, HASZNÁLATOT, ADATOT VAGY IDŐT, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT ÉS AZ EGYÉB VESZTESÉGEKET, MÉG AKKOR SEM, HA A CANONT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROKNAK A BUSINESS ID-BÓL ADÓDÓAN VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN VALÓ FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL, VAGY TUDNIA KELLETT VOLNA RÓLA, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A BUSINESS ID ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁT ÉS A SZOFTVER HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMATLANSÁGÁT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ADOTT KÁROK GARANCIÁLISAK, SZERZŐDÉSEN ALAPULÓAK, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLIEK, VAGY TÖRVÉNYEN VAGY BÁRMELY MÁS JOGI ELMÉLETEN ALAPULNAK.

12. A felelősség kizárása és a felelősség korlátozása alóli kivétel

Előfordulhat, hogy bizonyos joghatóságok bizonyos károk esetében nem engedélyezik bizonyos garanciák kizárását vagy a felelősség korlátozását. Ennek megfelelően az ilyen kizárások és korlátozások a törvényi szabályozás által megengedett maximális mértékben alkalmazhatóak.

13. Kártalanítás

Ön a beleegyezését adja ahhoz, hogy a Canont, annak leány- és társvállalatait és alvállalkozóit kártalanítja bármiféle követeléssel, felelősséggel, kárral, veszteséggel, költséggel, kiadással vagy díjjal szemben (ideértve az észszerű ügyvédi díjakat is), amelyek a Business ID Ön (vagy az Ön fiókját használó bármely személy) általi használatából vagy a Feltételek Ön (vagy az Ön fiókját használó bármely személy) általi megsértéséből adódóan vagy azzal kapcsolatban merülnek fel.

14. A Business ID módosítása, felfüggesztése, hozzárendelése és megszüntetése

A Canon fenntartja a jogot arra, hogy a Business ID-t módosítsa, felfüggessze, külső félhez hozzárendelje vagy megszüntesse, valamint arra, hogy bármikor, a saját döntése alapján, az Ön előzetes értesítése nélkül Szolgáltatásokat adjon hozzá, módosítson vagy szüntessen meg. A Canon nem vonható felelősségre semmilyen, Ön vagy bármely külső fél által elszenvedett, a Business ID módosításából, felfüggesztéséből, hozzárendeléséből vagy megszüntetéséből adódó kárért vagy veszteségért.

15. Közzététel

A Canon közzétehet bármely, a Canon által a Business ID kapcsán kapott információt, amennyiben ezt követeli meg valamely bíróság, kormányzati szerv, illetékes felügyeleti szerv vagy a vonatkozó joghatóság egyéb állami hatósága. A Canon nem vonható felelősségre semmilyen, az ilyen közzétételből adódó kárért vagy veszteségért.

16. Szolgáltatással kapcsolatos kommunikáció

Ön a beleegyezését adja ahhoz, hogy szolgáltatással kapcsolatos értesítéseket kapjon a Canontól az e-mail-küldő oldalán keresztül.

17. Jogfeladás kizárása

Amennyiben a Canon nem szerez érvényt a Feltételek bármely rendelkezésének, vagy nem gyakorolja az ezekből fakadó bármely jogát, ez nem értelmezhető az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondásként.

18. Elválaszthatóság

Ha a Feltételek bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, Ön a beleegyezését adja ahhoz, hogy az adott részt a vonatkozó törvényekkel összhangban kell értelmezni, hogy tükrözze a Canon és az Ön eredeti szándékát, és nem érinti más feltételek vagy jogok érvényességét vagy érvényesíthetőségét, amelyek teljes mértékben hatályban maradnak.

19. Hatályban maradás

A Business ID használatának esetleges megszüntetése ellenére a Feltételek teljes mértékben hatályban maradnak.

20. Alkalmazandó jog és joghatóság

A törvény által megengedett lehető legnagyobb mértékben a Feltételekre vonatkozóan Anglia és Wales törvényei az irányadók, és a Feltételekből vagy a Business ID Ön általi használatából adódóan vagy velük kapcsolatban felmerülő perek esetében Anglia és Wales bíróságai rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal.

21. A teljes megállapodás

A Feltételek és az Üzleti ügyfelekre vonatkozó adatvédelmi szabályzat együtt alkotja a teljes megállapodást és megegyezést a Business ID-ra vonatkozóan.

22. Kapcsolatfelvétel a Canonnal

A jelen Használati feltételekkel kapcsolatos esetleges kérdésekkel forduljon a Canonhoz a Canon webhelyén keresztül: https://www.canon-europe.com/contact_us/