„A nyár 365 napja” verseny
Felhasználási feltételek

Ezt a versenyt semmilyen módon nem szponzorálja, nem támogatja, nem adminisztrálja az Instagram, és nem is kapcsolódik ahhoz. A résztvevők egy teljes Instagram-kiadást biztosítanak a jelen versenyhez kapcsolódóan.

Kérjük, ne jelentkezzen erre a promócióra, ha nem tudja vállalni az egy éves utazást távol otthonától.

A jelen Általános feltételek („Feltételek”) vonatkoznak „A nyár 365 napja – 2017” versenyre („Verseny”) a lentebb leírtak szerint.

A jelen feltételek alkalmazandók a Canon Europa N.V. (bejegyezve Amszterdamban a 33166721 regisztrációs szám alatt, székhelye: Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Hollandia) („Canon”), illetve Ön mint a verseny résztvevője („Ön”) között.

Azzal, hogy a jelen Versenyben való részvétel érdekében beküldi személyes adatait, Ön megerősíti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen Általános Feltételeket.

1. VERSENY ÉS JELENTKEZÉS A VERSENYRE

1.1 A jelen versenyben világ körüli utazást nyerhet 1 (egy) személyre a jelen Általános Feltételek DÍJ című szakaszában.

1.2 A Versenyben Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Írország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Oroszország, Szlovákia, Dél-Afrika, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország és az Egyesült Királyság („Területek”) 18. életévüket betöltött lakosai vehetnek részt. A Canon alkalmazottak és közvetlen családtagjaik, az ügynökségek dolgozói, valamint a Versenyhez szakmai módon kapcsolódó személyek, továbbá a Canon mesterek, a Canon nagykövetek és a Canon felfedezők nem jogosultak a részvételre. A Versenyben való részvételhez vásárlás nem szükséges. A Versenyre való jelentkezés érvénytelen, ha azt jogszabály tiltja.

1.3 A Versenyre való jelentkezéshez Önnek a következőt kell tennie: (i) töltse fel az Ön nyári történetét megörökítő kedvenc fényképét (az „Ön képe”) az Ön személyes Instagram oldalára; (ii) az Ön képe feliratában írja le az Ön nyári történetét legfeljebb 50 szóban, és szerepeljen benne a #LiveForTheStory tag, valamint szerepeljen benne @az Ön helyi Instagram Canon fiókjának említése; a Jelentkezési Időszakon belül.

1.4 Vásárlásra nincs szükség, azonban érvényes Instagram fiók és internet-hozzáférés szükséges.

1.5 A Verseny „Jelentkezési Időszaka” a Kezdő Dátumtól, 2017. május 17. 09:00 (CEST) órától a Befejező Dátumig, 2017. június 28. 23:59 (CEST) óráig tart. A Jelentkezési Időszakon kívül érkező jelentkezéseket nem fogadjuk el a Versenybe történő jelentkezéshez.

1.6 A Canon nem vállal felelősséget olyan jelentkezésekért, amelyek nincsenek teljesen kitöltve, sérültek vagy nem érkeznek be a Canonhoz a Befejező Dátumig bármely okból (beleértve az Instagram portálon, bármely hálózaton vagy számítógépes online rendszerben, kiszolgálókon vagy szolgáltatóknál, számítógépes berendezésekben vagy szoftverekben felmerülő bármely problémát; az interneten, telefonvonalakon vagy bármely webportálon bekövetkező műszaki problémák vagy forgalomtorlódás miatt meg nem érkező jelentkezéseket; vagy ezek bármely kombinációját.)

1.7 Személyenként legfeljebb egy jelentkezés lehetséges – az Instagram útján – a Promóciós Időszak alatt. Egy személy által beadott bármely további jelentkezést nem fogadunk el, nem zsűrizünk, és ezek nem jogosultak nyerni.

1.8 Személyes adatainak beküldésével és a Versenyben az Instagram fiókja útján való részvételével Ön elfogadja az Instagram használati feltételeit és adatvédelmi nyilatkozatát. Ha Ön nem fogadja el a használati feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatot, nem vehet részt a Versenyben.

1.9 A Canon elutasít minden olyan jelentkezést, amely nem felel meg a fenti 1.4 (i)-(ii) szakasz alatti jelentkezési feltételnek, továbbá minden olyan jelentkezést, amely a Canon ésszerű véleménye szerint: (i) olyan tartalmú, amely sértő, vagy rossz fényt vethet a Canon vagy bármelyik márkapartnere nevére, hírnevére vagy üzleti értékére; (ii) olyan védjegyet, logót vagy szerzői jog által védett anyagot tartalmaz, amelynek nem Ön a tulajdonosa, vagy a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül használják (beleértve a híres neveket, vállalatneveket stb.); (iii) rágalmaz, hamis színben tüntet fel vagy sért más embereket vagy vállalatokat, korlátozás nélkül beleértve a Canont (és beleértve annak partnereit); vagy (iv) bármely politikai nézetet hirdet.

1.10 A Verseny Időszaka alatt vagy azt követően bármikor felkérhetik Önt, hogy adja át az Ön képének eredetijét és/vagy nyers adatfájljait a Canon részére. A Canon az Ön személyes Instagram fiókja útján keresi meg Önt az említett fájlok bekérése céljából.

2. KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT

2.1 A Verseny nyertesét független bírókból álló testület választja ki, amelynek tagja a Canon egy képviselője és Zoe Kravitz is. A kiválasztás a kép kreativitásán, a kép minőségén, a kép eredetiségén, valamint a legfeljebb 50 (ötven) szavas szöveges bejegyzés eredetiségén fog alapulni.

2.2 A Verseny nyertesét a verseny befejező dátumától számított 6 (hat) héten belül értesítjük Instagram közvetlen üzenetben az Instagram fiókjában. Amennyiben a nyertes kiválasztása késedelmet szenved műszaki probléma vagy bármely más ok miatt, a Canon a versenyt akkor folytatja le, amikor az ésszerű, és nem vállal felelősséget az ilyen késedelemért. A bírák döntése végleges, és a Canon nem bocsátkozik tárgyalásba vagy levelezésbe.

2.3 A Nyertes köteles megerősíteni a Díj (meghatározását lásd alább) elfogadását attól számított 5 (öt) napon belül, hogy a Canon értesítette őt a Verseny megnyeréséről. Ha a Nyertes nem fogadja el a Díjat ezen határidőn belül, vagy ha a kiválasztott nyertes nem tudja elfogadni a díjat a leírtak szerint – 365 napos utazás a világ körül 2018. december 31. napja előtt –, a Canon visszavonhatja az ajánlatot, és átruházhatja a díjat a következő legjobbnak ítélt jelentkezőre.

3. DÍJ

3.1 A Verseny Nyertese (a „Nyertes”) nyereményként világ körüli utazást kap KIZÁRÓLAG 1 (egy) személyre, amelyet 1 (egy) éven belül kell igénybe venni legfeljebb 33 000 EUR (harmincháromezer euró) vagy helyi pénznemben a 2017. július 21-én érvényes átváltási árfolyamon annak megfelelő összegű értékben, a Cloud Nine (http://www.uponcloudnine.co.uk/) jóvoltából. A végleges útitervet a Canon és a Nyertes határozza meg.

3.2 A díj a Cloud Nine által támasztott teljesítési korlátozások és paraméterek teljesítésétől függ, és a Canon semmilyen esetben sem felelős azért, ha a Nyertestől bármely okból megtagadják a repülőúton való részvételt vagy a szállást (a „Díj”).

3.3 Minden utazást 2017. december 31. napját megelőzően kell megkezdeni és 2018. december 31. napját megelőzően be kell fejezni, függ az utazási lehetőségek rendelkezésre állásától, és nem tartalmaz utazást Karácsonykor (2017/2018 december 21 - január 3), Húsvétkor és az Egyesült Királyság nemzeti ünnepnapjain. A Díjban nem meghatározott minden más utazást, szállást, ételt, italt és egyéb tételeket a Nyertesnek és Útitársának (ha van) kell megszerveznie saját költségére.

3.4 A legfeljebb 33 000 EUR (harmincháromezer euró) értékű világ körüli út díj a következőket tartalmazza: világ körüli turistaosztályú repülőjegyek legfeljebb 7 (hét) repülőútra, amelybe beleértendő a lakóhely szerinti országba vagy az eredeti indulási országba való visszatérés, 2 (kettő) éjszakai szállás a kiválasztott 6 célállomás mindegyikén, 1500 GBP (egyezerötszáz font) költőpénz minden hónapban 11 hónapon keresztül (csak az utazás alatt), teljes körű utazási biztosítás, valamint az összes szervezési és menedzsment díj.

3.5 A Nyertes köteles – kizárólag saját költségén – arról gondoskodni, hogy megszerezzen minden szükséges vízumot, érvényes útlevelet, és a Canon kérésére köteles kielégítő módon igazolni, hogy utazásra alkalmas egészségi állapotban van. Az utazási biztosításról gondoskodunk a Nyertes részére. A már előzetesen fennálló egészségügyi állapotokat nem fedezi az utazási biztosítás. A Nyertes köteles fedezni minden plusz költséget, amely az előzetesen fennálló egészségügyi állapotra történő biztosítási fedezet megkötésével kapcsolatos, és/vagy bármely plusz költséget, amely felmerülhet annak következtében, hogy a Nyertes 75 (hetvenöt) éves vagy idősebb.

3.6 A Díj szigorúan nem átruházható. Készpénz vagy más díjalternatívák egyáltalán nem lehetségesek sem egészben, sem részben, kivéve azt az esetet, hogy ha a megadott díj bármely okból nem áll rendelkezésre, a Canonnak joga van azonos vagy magasabb specifikációjú és/vagy értékű, megfelelő díjat rendelkezésre bocsátani.

3.7 A Nyertes felelős a díj megnyeréséhez kapcsolódó minden esetleges kötelezettség teljesítéséért. A Nyertes felkérhető arra, hogy a Díjjal kapcsolatos írott, fotografikus és/vagy audiovizuális anyagokat küldjön be a Canon ésszerű kérésének megfelelően.

3.8 A Nyertes ezennel hozzájárul, hogy az eseményt követően nyilvános eseményeken szerepeljen, továbbá nevének és hasonló adatainak az ilyen nyilvánosság előtti használatához, a Canon ésszerű kérésének megfelelően.

3.9 A Nyertes ezennel vállalja azt is, hogy a Díját az Instagramon legalább heti 7 (hét) poszttal dokumentálja utazása időtartama alatt.

4. SZAVATOSSÁGOK

4.1 A Versenyre jelentkezéssel Ön ezennel megerősíti, hogy az Ön képének Ön a kizárólagos tulajdonosa, és a Képben semmi sem sérti bármely harmadik fél szerzői jogát vagy más jogát. Ön ezennel mentesíti a Canont minden igény és követelés alól, amely az Ön Képének a Canon által történő felhasználásából ered vagy azzal kapcsolatos, korlátozás nélkül beleértve a szerzői jogok vagy védjegyek megsértését, adatvédelmi vagy nyilvánosságra hozatali jogok megsértését, rágalmazást, szellemi tulajdonjogok és más személyhez és/vagy tulajdonhoz fűződő jogok megsértését, bármely jogrendszerben.

4.2 A Versenyre jelentkezéssel Ön ezennel azt is megerősíti, hogy írásbeli engedélyt szerzett be mindenkitől, aki az Ön Képén szerepel (vagy a személy szülőjétől, illetve gondviselőjétől, ha a személy 18 év alatti) a Képnek az Ön Versenyre való jelentkezése részeként történő beküldésére, a jelentkezést megelőzően.

5. LICENC

A Versenyre jelentkezéssel Ön ezennel a Canon részére végleges, jogdíjmentes, nem kizárólagos, átruházható licencet biztosít az Ön Képének felhasználására, szerkesztésére, közzétételére, lefordítására, módosítására, adaptálására, eléretővé tételére és terjesztésére az egész világon, bármilyen most ismert vagy később feltalált adathordozón bármilyen célra. Ön vállalja, hogy bármely szükséges dokumentáció elkészítésében közreműködik a licenc formalizálása érdekében a Canon kérésére, és a Canon kizárólagos költségére.

6. ADATOK ÉS ADATVÉDELEM

6.1 A Canon Europa N.V. (59 Bovenkerkerweg, 1185 XB) minősül adatkezelőnek a Holland Adatvédelmi Törvény szempontjából – annak időről időre kiegészített, módosított vagy kicserélt állapotában – az Ön által rendelkezésre bocsátott bármely személyes adat vonatkozásában. A részünkre beküldött bármely személyes adatot kizárólag a jelen Verseny, és – adott esetben – marketingcélokra a Canon és annak leányvállalatai dolgoznak fel – egyes esetekben csak akkor, ha Ön feliratkozott a Canontól érkező marketingkommunikáció fogadására. A megadott személyes adatokat biztonságosan tároljuk, és biztonságos kiszolgálóra továbbíthatjuk az EGT területén kívülre.

6.2 Az Öntől begyűjtött személyes adatokra a Canon Fogyasztói adatvédelmi szabályzata vonatkozik.
http://www.canon.hu/privacy-policy/

6.3 Az Ön által megadott személyes adatokat (i) tárolhatják és felhasználhatják a Canon megbízottjai, valamint harmadik fél szállítók, kizárólag a Verseny adminisztrációja céljából, valamint (ii) a Nyertes nevét és elérhetőségi adatait megkapják a Canon harmadik fél szállítói (többek között a Cloud Nine) kizárólag abban a mértékben, amennyiben az szükséges a Díj teljesítéséhez és/vagy kézbesítéséhez. A Versenybe való jelentkezéssel és a személyes adatok leadásával Ön ezennel hozzájárul, hogy személyes adatait tárolják és/vagy feldolgozzák a fent említett célokból.

6.4 Ha a Díj részeként külföldi utazás is történik az Európai Gazdasági Térség („EGT”) területén kívül, a Nyertes bármely megadott személyes adata továbbítható az EGT területén kívülre kizárólag a Díj teljesítése érdekében; a Nyertes pedig ezennel hozzájárul a továbbításhoz.

7. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

7.1 A Canon nem tehető felelőssé a jelen Feltételeknek való meg nem felelésért, amennyiben a meg nem felelés vis maiornak tekinthető kivételes körülményekre vezethető vissza. Ilyen körülménynek számítanak többek között a szélsőséges időjárási körülmények, a tűz, az áradás, a háború, a földrengés, a zavargások, az ipari viták, a terrorizmus, a vis maior körébe tartozó vagy olyan események, amelyek befolyásolják a díjként felajánlott bármely termék szállítását, illetve olyan események, amelyek egyik félnek sem róhatók fel, azonban ellehetetlenítik a teljesítést vagy a felek megelégedésére szolgáló végrehajtást.

7.2 A Canon nem tehető felelősség semmiféle kárért, veszteségért vagy sérülésért, amelyet a Promócióba jelentkező bármely személy elszenved, vagy amely bármely díj elfogadása vagy az abban való részvétel eredményeképpen következik be. Semmi sem zárja ki a Canon felelősségét a gondatlansága eredményeképpen bekövetkező halálesetért vagy személyi sérülésért.

7.3 A Versenybe történő jelentkezéssel Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Canont minden igény vagy kereseti jogalap alól, amely a Versenyben való részvételből, illetve bármely díj elnyeréséből vagy felhasználásából ered.

7.4 Ezt a versenyt semmilyen módon nem szponzorálja, nem támogatja, nem adminisztrálja az Instagram, és nem is kapcsolódik ahhoz. Ön tudomásul veszi, hogy adatait a Canon és nem az Instagram részére adja meg, és hogy az Instagram nem tartozik felelősséggel a Verseny semmilyen eleméért.

8. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

8.1 Ésszerű ellenőrzési körén kívül eső körülmények bekövetkezése esetén, és csak akkor, ha a körülmények ezt elkerülhetetlenné teszik, a Canon fenntartja a jogot a Verseny és a jelen Feltételek bármely szakaszban történő megszüntetésére vagy módosítására, azonban mindig arra fog törekedni, hogy minimalizálja az Önre gyakorolt hatást az indokolatlan csalódás elkerülése érdekében.

8.2 A nyertes neve és országa megtudható a Canon365DOS@PromoWinners.com címre e-mailt küldve, vagy erre az oldalra ellátogatva, amely 2017. október 1. napját követően 4 (négy) hétig lesz elérhető.

8.3 Mivel Ön fogyasztónak minősül, ezért az Ön lakóhelye szerinti ország jogszabályai vonatkoznak a Versenyre, Ön pedig jogosult lehet bírósági eljárást indítani a saját nyelvén és a saját helyi bíróságai előtt. A jogaival kapcsolatban a helyi fogyasztói érdekvédelmi szervezetek tudnak bővebb tájékoztatással szolgálni. A jelen Feltételek nem korlátoznak semmilyen jogszabályban előírt jogot, amely egyébként alkalmazandó lenne. Ha Ön nem fogyasztó a saját helyi jogszabályai értelmében, Anglia és Wales jogszabályai vonatkoznak a Versenyre, a felek pedig megállapodnak Anglia és Wales bíróságai kizárólagos joghatóságában.