Az adókkal kapcsolatos nézeteink

2018. december 18.

Bevezetés

Ez a stratégia a Canon Europa NV csoportra és a hozzá tartozó összes egyesült királyságbeli egységre vonatkozik. A „Canon Europa” vállalatra történő hivatkozások a Canon Europa NV csoporton belüli összes egyesült királyságbeli vállalatra és állandó intézményre vonatkoznak.

A Canon Europa a multinacionális Canon Inc vállalatcsoport része, melynek székhelye Japánban található.

A Canon Europa vállalatot a Canon Inc vállalattal azonos alapelvek alapján igazgatják, és ugyanúgy követi a csoport magatartási kódexét.

A Canon csoport magatartási kódexe és alapelvei

A Canon vállalati filozófiája a „kyosei” elvén nyugszik, amelyet úgy fordíthatunk le, mint „együttélés és közös munka a közjó szem előtt tartásával”, és alapvető gazdálkodási irányelve az, hogy egyfelől hozzájáruljon a világ jólétének és életszínvonalának növeléséhez, másfelől pedig egy igazán globális vállalati csoporttá váljon, amely a minőség révén tud sikereket, valamint folyamatos vállalati növekedést és fejlődést felmutatni.

A Canon hisz abban, hogy egy olyan multinacionális vállalatként, amelynek tevékenysége az egész világra kiterjed, az egyik legalapvetőbb és legfontosabb társadalmi kötelezettsége a megfelelő adófizetés azokban az országokban és térségekben, ahol jelen van.

Ennek megfelelően a Canon az alábbi irányelvek szerint jár el az adóügyeket illetően.

  1. Adó befizetése az adózással kapcsolatos törvényeknek és rendeleteknek megfelelően
  2. Annak biztosítása, hogy az adóelszámolás és az egyéb vonatkozó eljárások maradéktalanul, a törvény szerint végrehajtásra kerüljenek
  3. Adózással kapcsolatos adminisztrációs rendszerek kifejlesztése és az adójogszabályok betartásának fontosságát hangsúlyozó munka
  4. A nemzetközi adózás általános nemzetközi szabályainak betartása (az irányelveket a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet és az Egyesült Nemzetek Szervezete fektette le), valamint annak biztosítása, hogy a megtett lépések megfeleljenek az egyes országok adójogszabályainak

Kockázatkezelés és irányítási rendszerek

Az Európáért, Közel-Keletért és Afrikáért (EMEA) felelős adózási részleg felelősségi köre az egyesült királyságbeli adókra is kiterjed, és székhelye az Egyesült Királyságban és Hollandiában található. Az EMEA-térségért felelős adózási részleg az EMEA adóigazgató irányítása alatt áll, aki a Canon EMEA pénzügyi vezetőjének tartozik jelentéstételi kötelezettséggel. Ezt az adóstratégiát a Canon Europa NV igazgatósági tanácsa hagyja jóvá és birtokolja.

Az EMEA-térségért felelős adózási részleg célja, hogy biztosítsa a tevékenységi területein érvényes összes adójogszabálynak való megfelelést, emellett pedig a műszaki ügyekkel kapcsolatos útmutatás és támogatás is a felelősségi köréhez tartozik. Ez különösképpen az országhatárokon átnyúló ügyekre, az üzleti modellre és valamely jogalany szerkezeti átalakulásával kapcsolatos esetekre vonatkozik, tehát azon esetekre, amelyeknél tisztában vagyunk azzal, hogy adózási kockázat léphet fel. Igyekszünk mindent megtenni e kockázatok felismerése, értékelése, felügyelete és kezelése érdekében, hogy mindig összhangban maradjanak célkitűzéseinkkel. Bizonytalanság vagy jelentősen bonyolult helyzetek esetén külső tanácsadó bevonására törekszünk. Ily módon az EMEA-térségért felelős adózási részleg biztosítani tudja, hogy az Egyesült Királyságon belül és a nagyobb térségben felmerülő adózási problémák kezelése megfelelően történjen. Emellett arról is gondoskodik, hogy minden adózási probléma kezelése megfelelően történjen az adóelszámolás céljából és annak érdekében, hogy teljes körű jelentések készüljenek a külső auditorok számára.

Adótervezéshez és kockázati szinthez való viszonyulás

A Canon Europa az adóügyek kezelése során mindig arra törekszik, hogy bizonyosságot szerezzen és elkerülje a meglepetéseket. Nem veszünk részt olyan tranzakciókban, amelyeket nem támaszt alá egyértelmű kereskedelmi szándék. Nem használunk mesterséges struktúrákat, illetve nem próbáljuk a nyereséget alacsony adókulcsú országokba vinni.

Kereskedelmi tevékenységeink alakításakor a jogszabályi megfelelés és a jogbiztonság lehető legnagyobb mértékű biztosítása érdekében mindig figyelembe vesszük az adózási kérdéseket. Az Egyesült Királyságon belül adott esetben alkalmazhatunk adóösztönzőket és adókedvezményeket, hogy csökkentsük az adózási költségeket üzleti tevékenységeink során. Ezek alkalmazására a brit adó- és vámhatóság (HM Revenue and Customs) által előírt módon kerül sor, és szükség esetén külső tanácsadót vonunk be.

Ahol a Canon Europa egységei egymással és más Canon egységekkel állnak kapcsolatban, arra törekszünk, hogy a tranzakciók végrehajtása a szokásos piaci feltételek mellett történjen. Amennyiben országhatárokon átnyúló tranzakciókról van szó, akkor igyekszünk csökkenteni a kettős adóztatás kockázatát az adóegyezmények hálózata által biztosított kedvezményeknek megfelelően.

Az EMEA-térségért felelős adózási részleg nagy hangsúlyt fektet az adóügyekkel kapcsolatos magas színvonalú képzésre és tudatosításra, emellett folyamatosan nyomon követi a legújabb változásokat, így pl. az OECD és a G20-ak adóalap-erózióval és nyereségátcsoportosítással kapcsolatos intézkedéseit, melyek célja, hogy a nyereség ott kerüljön megadóztatásra, ahol a nyereséget eredményező gazdasági tevékenységeket végzik, illetve ahol az érték létrejön.

A brit adó- és vámhatósággal és egyéb hatóságokkal való kapcsolat

A Canon Europa nyílt, őszinte és együttműködő kapcsolatot ápol a brit adó- és vámhatósággal. Jól működő kapcsolatunkat úgy próbáljuk fenntartani, hogy valós időben párbeszédbe lépünk az adott adóügyi személyzettel, ha problémák merülnek fel vagy egy bonyolult jogértelmezés esetén magyarázatra van szükség. Találkozókon veszünk részt a brit adó- és vámhatósággal, hogy tájékoztassuk az egyesült királyságbeli egységek és a szélesebb értelemben vett EMEA-csoport üzleti szempontból fontos változásairól.

A Canon Europa célja, hogy teljes körű, pontos és időben történő tájékoztatást nyújtson az adóvisszatérítésekkel kapcsolatban minden egyesült királyságbeli adóra vonatkozóan. Amennyiben akaratlanul is hiba történik, ezeket a lehetőségekhez mérten a probléma észlelését követően azonnal korrigáljuk.

Amellett, hogy jó viszonyt ápol a brit adó- és vámhatósággal, a Canon Europa képviseleti szerveken keresztül kormányzatokkal és szervezetekkel is együttműködik a nemzetközi szabványok javasolt változtatásait illetően, amennyiben vannak ilyenek.

A fenti adóstratégia a 2016-os költségvetési törvény (Finance Act) 19. paragrafusa 19. tervezetének való megfelelésre irányul. Amikor az egyesült királyságbeli ügyekkel kapcsolatban az „adóról” van szó, ez a 2016-os költségvetési törvény 15. paragrafusa 19. tervezetében szereplő adókra értendő.

Ezt az adóstratégiát a Canon Europa NV igazgatósági tanácsa hagyja jóvá és birtokolja.

A jelen stratégia a közzététel időpontjától hatályon kívül helyezéséig érvényes.