Fogyasztói terméktámogatás

  Visszajelzés

  A szolgáltatásunk fejlesztéséhez kérjük, töltse ki a Canon támogatási oldalunkkal kapcsolatos rövid kérdőívünket.

  Szeretnék részt venni

  Nem, köszönöm

  A Canon European Warranty System jótállással kapcsolatos információk

  Amennyiben a Canon termék meghibásodik, a Canon European Warranty System (EWS) jótállására jogosult ügyfeleink a vásárlás után meghatározott ideig ingyenes javítási szolgáltatást vehetnek igénybe (a jótállási feltételek értelmében).

  Az EWS két különböző szolgáltatást tartalmaz. Az Önre vonatkozó ajánlat a vásárlás helyétől és a megvásárolt terméktől függ.

  Normál EWS jótállás:
  A legtöbb Canon fogyasztási cikkre a Normál EWS jótállás vonatkozik. Ha a termék a jótállási időszak alatt meghibásodik, be kell vinni egy hivatalos Canon márkaszervizbe, ahol ingyenesen megjavítják azt a Canon meghatalmazott szakemberei. A javítás végeztével a terméket visszakapja.

  Helyszíni EWS jótállás:
  Az arra jogosult lézer és tintasugaras termékekre (csak bizonyos országokban) Helyszíni szolgáltatás vehető igénybe. A jogosult termékek listája alább, A helyszíni jótállási feltételek című részben tekinthető meg.

  Ha egy jogosult termék a jótállási időszak alatt meghibásodik, az alábbi helyszíni garanciális szolgáltatások egyikében részesül:

  • Helyszíni szerelés (szakember által)
  • Helyszíni csere (futár által)

  Ha a Helyszíni jótállási feltételek nem szerepelnek a felsorolásban, az Ön lakhelyén nem vehető igénybe a helyszíni szolgáltatás. Ebben az esetben csak a Normál jótállási szolgáltatás érhető el.

  Általános szerződési feltételek

  A garanciatípusokra vonatkozó teljes körű tájékoztatásért kattintson alább a megfelelő jótállási ajánlatra –

  Standard EWS-Feltételek

  A Canon és az EWS-tagok jótállást vállalnak azért, hogy a termékben található hardver a jótállási idõszak alatt üzemképes. Amennyiben a hardver a jótállási időszak alatt meghibásodik, az EWS-tagsággal rendelkező országokban a kijelölt Canon szervízközpont(ok) biztosítják a hardver ingyenes kijavítását.
  Az ingyenes EWS-szervíz szolgáltatást a vevő csak a jelen jótállási jegy és a kiskereskedő által a vevő részére kiállított eredeti számla/nyugta bemutatása mellett és akkor veheti igénybe, ha a jótállási jegyen feltüntetésre került (a) a vevő neve, (b) a kiskereskedő neve és címe, (c) a megvásárolt termék tipusneve és sorozatszáma, ha van ilyen, és (d) a termékvásárlás dátuma. A Canon fenntartja a jogot arra, hogy az ingyenes kijavítást megtagadja, ha a feltüntetett információ nem teljes vagy azt a termék eredeti megvásárlását követően eltávolították vagy megváltoztatták. A Canon továbbá fenntartja a jogot arra vonatkozóan is, hogy a meghibásodott terméket kijavítás helyett egy másik megfelelő, azonos vagy jobb minőségű, hibátlan termékre kicserélje.

  1. Jótállási időszak

  A jótállás a fent említett dokumentumokkal igazolt termékvásárlástól számított egy évig érvényes.

  2. A jótállási szolgáltatás igénybevétele

  A jótállási szolgáltatást a kijelölt Canon szervizközpontokban lehet igénybe venni.
  A terméknek a Canon szervizközpontokban és -központokból történő biztonságos szállításának a költségeit a vevő viseli. Ha a terméket olyan országba vitték ki, amelyre az EWS-rendszer nem terjed ki és amely nem fogadja el a jótállási jegyet, a terméket a vásárlás országába vissza kell vinni annak érdekében, hogy az ingyenes jótállási szolgáltatás igénybevehető legyen.

  3. EWS-tagok

  – Az EWS-tagsággal rendelkező országok (az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Övezet tagállamai) listáját mellékelten csatoljuk.

  4. Korlátozások

  A Canon és az EWS-tagok nem vállalnak jótállást az alábbiakkal kapcsolatban:
  – Időszakos ellenőrzés, karbantartás és az alkatrészek rendeltetésszerű használatból/kopásból fakadó kijavítása vagy kicserélése;
  – Fogyóeszközök;
  – Bármely szoftver;
  – A kopó alkatrészekre (pl. videolejátszófejek és vezetőgörgők) valamint a szállított tartozékokra (pl. akkumulátorok és adatrögzítésre alkalmas hordozók – beleértve többek közt a szalagokat, DVD-ket, memóriakártyát és hordozható merevlemezt) a termékgarancia nem vonatkozik.
  – A Canon jóváhagyása nélkül eszközölt változtatásokkal okozott hibák;
  – A Canon szervizközpont(ok) által a terméken végzett bármely olyan adaptációnak vagy változtatásnak a költsége, amely egy adott ország speciális műszaki vagy biztonsági szabványainak vagy specifikációinak való megfelelés biztosításához szükséges, vagy bármely egyéb költség, amely a terméknek a szállítást követően időközben megváltozott specifikációkhoz történő igazításához szükséges;
  – Az abból fakadó károk, hogy a termék nem felel meg a vásárlás országától eltérő másik ország speciális szabványainak vagy specifikációinak.
  A Canon és az EWS-tagok kizárják a jótállási kijavítást, ha a kárt vagy meghibásodást az alábbiak valamelyike okozza:
  – Nem rendeltetésszerű használat, túlzott használat, vagy a terméknek nem a használati útmutatóban és/vagy más releváns dokumentációban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése vagy működtetése, ideértve - de nem kizárólag - a helytelen tárolást, leejtést és a jelentős mértékű ütődést;
  – Korrózió, kosz, víz vagy homok;
  – Nem a Canon által kijelölt szervízközpontban végzett kijavítás, módosítás vagy tisztítás;
  – Olyan tartalékalkatrész, szoftver vagy fogyóeszköz (pl. tinta, papír, festék vagy elem) használata, amely a termékkel nem kompatibilis. A kompatibilitás a Canon
  – által ajánlott fogyóeszközök használata esetén biztosított.
  – A terméknek a Canon által jóvá nem hagyott berendezéssel való csatlakoztatása;
  – A termék nem megfelelő csomagolása a kijelölt Canon szervizközpontba történő szállítás során;
  – Baleset, szerencsétlenség vagy bármely egyéb, a Canon vállalaton kívül eső ok, ideértve - de nem kizárólag - a villámlást, a vizet, a tüzet, zavargásokat vagy
  – a nem megfelelő szellőzést.

  5. Egyéb

  A kijavítás elhúzódhat, amennyiben azt nem az eredeti vásárlás országában végzik, tekintettel arra, hogy a terméket az adott országban még nem, vagy pedig országspecifikus kiszerelésben forgalmazzák. Ennek következtében előfordulhat, hogy a termék bizonyos tartalékalkatrészei a kijavítás országában nincsenek raktáron.
  A vevő felelőssége, hogy a kijavítás előtt az összes szoftver fájlt és programot lementse, azokról biztonsági másolatot készítsen, és ezeket a kijavítást követően újra installálja.
  A Canon nem vállal semmilyen felelősséget az egyéb kárigényekért, beleértve többek közt az adatrögzítésre alkalmas hordozók illetve az adatok vesztését, melyet a jelen garancia nem részletez. Ha garanciális javításra visszaküldi a terméket, körültekintően csomagolja be, kössön rá biztosítást, csatolja a vásárlást igazoló számlát és a garancialevelet, a javítási útmutatót és (szükség esetén) a készülékkel készített képek tárolásához használt hordozó mintáját.
  A jelen jótállás nem érinti az irányadó és hatályos nemzeti jogszabályok alapján a vevőt megillető törvényes jogokat, sem pedig az adásvételi szerződés alapján a vevőt a kiskereskedővel szemben megillető jogokat. Vonatkozó nemzeti jogszabály hiányában a jelen jótállás a vevő egyetlen és kizárólagos jogorvoslati lehetősége, és sem a Canon, sem leányvállalatai vagy szervezeti egységei, sem pedig más EWS-tagok nem felelnek semmilyen - kifejezett vagy hallgatólagos, szerződésben vállalt vagy jogszabályon alapuló - szavatosság vagy jótállás megszegésből eredő következmény vagy járulékos károkért.

  Az adott országban biztosított jótállásra vonatkozó részletes információért kérjük, forduljon az adott EWS-taghoz.

  A helyszíni szervizszolgáltatás (tintasugaras és lézerkészülékek vásárlása esetén)

  Kattintson ide az összes érintett típus megtekintéséhez.

  Köszönjük, hogy Canon terméket vásárolt.

  A díjmentes helyszíni javítási szolgáltatás az alábbi felhasználási feltételek elfogadásával és tudomásulvételével vehető igénybe.

  A díjmentes helyszíni javítás iránti igény a készülék vásárlását követő 1 év során érvényesíthető.

  A díjmentes helyszíni javítási szolgáltatás csak bizonyos, az Európai Gazdasági Térség területére valamint Svájcba szánt, és az Európai Gazdasági Térség terültén vagy Svájcban értékesített Canon irodai készülékekre vonatkozik.

  Ha a készülék a jótállási időn belül meghibásodik, a helyszíni szervizszolgáltatás abban az országban vehető igénybe, amelyben a készülék megvásárlása történt.

  A helyszíni szervizszolgáltatás kizárólag az érvényes, megfelelően kitöltött jótállási jegy megléte esetén vehető igénybe.

  A Canon fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos esetekben a meghibásodott készüléken nem végez javítást, hanem azt egy, az eredeti készülékkel megegyező, vagy annál jobb készülékre cseréli.

  Kérjük, hogy olvassa el az alábbi jótállási feltételeket!

  1. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető [151/2003.(IX.22.) Kormány Rendelet].
  2. A fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó be tudja mutatni az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (49/2003. (VII.30.) GMK rendelet). Ezért javasoljuk, hogy a jótállási jegy mellett őrizze meg a készülék vásárlását igazoló számlát is.
  3. A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (forgalmazó).
  4. A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül – az érvényes, megfelelően kitöltött, pecséttel ellátott jótállási jegyet átadni.
  5. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
  6. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
  7. Elveszett jótállási jegy pótlása nem lehetséges.
  8. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, átírás, törlés, vagy valótlan adatok feltüntetése esetén a jótállási jegy érvényét veszti.

  1. Jótállási feltételek

  Magyarország területén történő vásárlás esetén a jótállási idő a 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet alapján 1 év.

  2. A fogyasztót megillető jogok:

  A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-310.§ - aiban, valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.

  Jótállási igénnyel HIBÁS TELJESÍTÉS esetén lehet élni:

  a) A Ptk. 305. § (1) alapján az minősül hibás teljesítésnek, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

  b) Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban a készülék kijavítását kérheti.

  Abban az esetben, ha a javítószolgálat a kijavítást vagy kicserélést megtagadja, vagy a kijavítást (kicserélést) nem végzi el ésszerű időn belül úgy, hogy a késlekedés a fogyasztónak már lényeges hátrányt vagy kényelmetlenséget okoz, akkor a fogyasztó árleszállítást kérhet, vagy pedig elállhat a szerződéstől. Az árleszállítási és elállási igények kötelezettje minden esetben a forgalmazó.

  Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodása a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

  A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

  3. Jótállási igények érvényesítése:

  A fogyasztó a kijavítás iránti jótállási igényét a forgalmazónál, vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

  A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási idő meghosszabbodik a kijavítás időtartamával.

  A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékeket az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

  Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

  4. Vitás ügy esetén:

  Jótállási idő alatt a kötelezett abban az esetben mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Vitás ügy esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat.

  5. A kötelező jótállás nem vonatkozik az alábbiakra:

  – A termékhez adott szoftverek (pl. emulációk, fontkészletek, alkalmazói programok);

  – A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások elmulasztásából eredő meghibásodások kijavítása.

  6. A jótállási igények érvényesítése

  A készülék meghibásodása esetén a jótállási időn belül díjmentes helyszíni szervizszolgáltatás iránti igényt telefonon, a Canon ügyfélszolgálatánál lehet bejelenteni (a Vevőszolgálat elérhetősége kattintson ide).

  A helyszíni javítási szolgáltatás az alábbiak szerint vehető igénybe:

  •    Helyszíni javítás (technikus segítségével)*: a szolgáltatás magában foglalja a munkadíjat, a kiszállás díját és minden egyéb, a javítással kapcsolatos költséget

  •    Helyszíni csereszolgáltatás (futárszolgálat segítségével): a szolgáltatás magában foglalja a cserekészülék díját és a kapcsolódó szállítási díjakat

  A helyszíni szolgáltatás módja (javítás vagy csere) minden esetben függ az adott készülék típusától. Ügyfélszolgálatunktól érdeklődhet az Ön készülékéhez igénybe vehető helyszíni szolgáltatásról.

  * A jótállási időn belül díjmentes, helyszíni szervizszolgáltatást esetenként a Canon egy alvállalkozója biztosítja a vásárló számára az ehhez szükséges szakértelemmel.

  7. A jótállási igények érvényesítésének feltételei

  A Canon által biztosított garancia nem vonatkozik az alábbiakra:

  – A készülék rendszeres ellenőrzése, karbantartása, a természetüknél fogva gyorsan kopó, elhasználódó kiegészítők cseréje
  – Kellékanyagok és kiegészítők (például: AC adapter)
  – Szoftverek.
  – Kopó alkatrészek, tartozékok és kiegészítők.
  – Nem hivatalos Canon javítószolgálat által végzett előző javítás nyomai a készüléken.
  – A készülék az adott ország műszaki illetve biztonsági előírásainak való megfelelés céljából történő módosítása miatti többletköltségek, vagy egyéb, a termék vásárlása óta megváltozott műszaki előírások miatti módosítások esetleges költségei
  – Ha a készüléket nem abban az országban használják, ahol azt vásárolták, és így az nem felel meg az adott ország szabványainak, előírásainak, és így emiatt bizonyos esetben kár keletkezhet a készülékben

  Jótállási igény nem érvényesíthető, ha a hiba, vagy az okozott kár visszavezethető az alábbiakra:

  – Ha a készülék gyári száma hiányos, rongált vagy módosított;
  – Nem rendeltetésszerű használat, vagy a terméknek nem a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése vagy működtetéseesetén, ideértve – de nem kizárólag – a helytelen tárolást, leejtést, elemi kárt, erőszakos külső behatás okozta rongálást (törés, villámcsapás, áramingadozás, stb.), egyéb a vásárlás után keletkezett okból bekövetkezett meghibásodást;
  – Korrózió, kosz, víz vagy más folyadék, illetve homok által okozott meghibásodás esetén;
  – Nem a Canon által kijelölt szervizben végzett kijavítás, módosítás vagy tisztítás esetén;
  – A termékkel nem kompatibilis tartozék, szoftver vagy fogyóeszköz (pl. tinta, papír, toner vagy elem) használata során keletkezett kár vagy meghibásodás esetén. A kompatibilitásra vonatkozó adatok feltüntetésre kerülnek a készülék dobozán, a megfelelő működés kizárólag az eredeti Canon kiegészítők használata esetén garantált. Javasoljuk, hogy használat előtt bizonyosodjon meg a kompatibilitás felől.
  – A terméknek a Canon által jóvá nem hagyott berendezéssel való csatlakoztatásakor;
  – Ha a kárt vagy meghibásodást a termék nem megfelelő csomagolása okozza, a kijelölt Canon szervizbe történő szállítása során;
  – Baleset, szerencsétlenség vagy bármely egyéb, a Canonon kívül eső ok miatt, ideértve – de nem kizárólag – a villámlást, a vizet, a tüzet, zavargásokat vagy a nem megfelelő szellőzést.

  A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez magyar nyelvű kezelési és használati útmutatót biztosít a forgalmazó. Kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a leírtaktól eltérő használat, helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a jótállás érvényét veszti.

  A jótállási időn belül díjmentes helyszíni szervizszolgáltatás nem vonatkozik továbbá az alábbiakra:

  – A készülék hálózatba történő ki- és bekötéséhez szükséges munkálatokhoz, csak úgy, mint a készülék megfelelő módon történő szállátásához való előkészületekre
  – A hivatalos munkaidőn (hétfőtől péntekig reggel 9 órától délután 5 óráig, kivéve a nemzeti ünnepek, munkaszüneti napok) kívüli munkavégzésre, kivéve, ha az egy, a Canonnal történt előző egyeztetés alapján indokolt
  – Ha a termék meghibásodása visszavezethető a hibás üzembe helyezésre vagy a hálózathoz történt nem megfelelő csatlakoztatásra, abban az esetben, ha a készüléket nem a Canon helyezte üzembe.

  A garanciaidőn belül díjmentes, helyszíni szervizszolgáltatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha a készülék a Terület valamely országában lett üzembe helyezve.

  A helyszíni szervizszolgáltatás igénybevételének előfeltétele, hogy a készülék az Európai Gazdasági Térségben üzemeljen. A helyszíni szervizszolgáltatás igénybevételéhez a technikus / a futár számára a szabad hozzáférést a készülékhez.

  Amennyiben Ön a helyszíni garancia érvényességének ideje alatt a készülék üzemelési helyszínének megváltoztatásáról dönt, úgy kérjük, hogy arról értesítse a Canont. Ezt e-mailben is megteheti, az ehhez szükséges elérhetőségeket, kattintson ide az e-mail címeket. Ha a készüléket egy másik országba szeretné vinni, javasoljuk, hogy minden esetben tájékozódjon arról, hogy az adott ország szerepel e az ide, mivel a jótállási időn belül díjmentes helyszíni szervizszolgáltatás csak a listában felsorolt országokban vehető igénybe.

  8. Egyéb

  A helyszíni javítás vagy a helyszíni csere szolgáltatás teljesítésének határideje hosszabb lehet abban az esetben, ha egy másik országban vásárolt készülék esetén egy olyan országban kívánja igénybe venni a díjmentes helyszíni szolgáltatást, ahol az adott készüléket még nem árusítják vagy pedig az eredetitől eltérő megjelenéssel árusítják.

  Minden esetben a vásárló feladata az, hogy a helyszíni javítás vagy a helyszíni csereszolgáltatás megkezdése előtt biztonsági mentéseket készítsen mind a használt szoftverről, mind pedig a használt programról, programokról, hogy a későbbiekben, a javítás/csere befejezését követően azokat vissza tudja állítani. A Canon semmilyen esetben nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésekért.

  A helyszíni garancia nem érinti az adott országban hatályos fogyasztóvédelmi törvényeket, illetve a fogyasztói jogviszony létrejöttét követően a fogyasztó forgalmazóval szemben érvényesíthető jogait. A helyszíni garanciára vonatkozó, a fentiekben már említett feltételek vonatkoznak a vásárlóra, a nemzetközi, erre vonatkozó szabályzások hiányában. Sem a Canon, sem pedig leányvállalatai nem tehetők felelőssé a készülékre vonatkozó szavatossági vagy jótállási előírások be nem tartása miatt. Az egyes országokra vonatkozó helyszíni garanciális feltételekről kérjük, érdeklődjön a Canon ügyfélszolgálatánál!

  A fent említetteknek megfelelően Ön egyetért azzal, hogy a Canon nem felelős az egyéb, a készülék javításán túlmenő munkálatok elvégzéséért, a veszteségekért és károkért, melyek az alábbi okokra vezethetők vissza:

  (a) A készüléket nem megfelelő módon használta, tárolta, kezelte (nem biztosította a megfelelő környezeti körülményeket) vagy nem követte, nem tett eleget a készülék kezelési és használati útmutatójában szereplő utasításoknak, ajánlásoknak.

  (b) Ön nem telepítette valamely, a készülék megfelelő működéséhez és annak rendeltetésszerű használatához szükséges szoftver időközben hivatalosan is elérhetővé vált frissítését, vagy nem végezte el a hiba elhárításához szükséges, a felhasználó által is végrehajtható lépéseket.

  (c) A készülék valamilyen módon vírussal került kapcsolatba, mely a készülék rendeltetésszerű használatát befolyásolja, akadályozza.

  (d) A vásárló vagy annak képviselője olyan kárt okozott a készülékben vagy olyan más berendezéshez csatlakoztatta azt, mely a készülék rendeltetésszerű használatát befolyásolja, akadályozza.

  A garanciaidőn belül díjmentes, helyszíni szervizszolgáltatás igénybevételére mindig annak az országnak a hatályos, fogyasztóvédelmi törvényei, jogszabályai vonatkoznak, mely ország a készülék üzemelésének a helyszíne. Bármilyen, a helyszíni javítási szolgáltatással kapcsolatos jogvita orvoslása az adott ország illetékes bíróságának hatáskörébe tartozik.

  A European Warranty System jótállással kapcsolatos további kérdéseivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz e-mailben vagy telefonon.

  EWS garancia – áttekintő GYIK

  Kérdés: Milyen garancia vonatkozik az Európa területén vásárolt Canon termékekre?

  Válasz: A következő országok területén vásárolt termékekre a Canon általában a European Warranty System (EWS) rendszert alkalmazza:

  Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Hollandia és az Egyesült Királyság.

  Kérjük, tekintse meg a jótállásra vonatkozó teljes Felhasználási feltételeket.

  Kérdés: A European Warranty System (EWS) jótállási rendszerbe való jelentkezéshez vagy a garancia aktiválásához a Canonnál fizikailag is regisztrálnom kell a termékemet?

  Válasz: A vásárlókra általában nem vonatkoznak jogi követelmények a termékek EWS jótállási rendszerbe garancia céljából való regisztrálásával kapcsolatban. Ha egy terméket Canon iD azonosítón keresztül regisztrál a Canonnál, célzott promóciós anyagokat és frissítéseket küldhetünk a termékre vonatkozóan. Egyes alkalmi promóciós garanciák igénybe vételéhez regisztrálni kell a Canonnál, a promóció részletes szerződési feltételei azonban erre is kitérnek, amennyiben erre szükség van.

  Kérdés: Canon termék vásárlása esetén a doboz milyen, a garanciára vonatkozó információkat tartalmaz?

  Válasz: Azokban az országokban, ahol a European Warranty System (EWS) érvényes, minden termék doboza egy EWS jótállási jegyet is tartalmaz. Ez az alábbi példákban láthatóhoz hasonlít: 

  [MASTER] Picture_EWS Document 1   [MASTER] Picture_EWS Document 2

  Kérdés: European Warranty System (EWS) garanciám regisztrálásához ki kell-e töltenem és vissza kell-e küldenem valamilyen dokumentációt a Canonnak?

  Válasz: A European Warranty System (EWS) jótállási rendszerbe való regisztráláshoz nincs szükség dokumentáció visszaküldésére a Canon részére. Amennyiben kifejezetten garanciális javítást igényel a European Warranty System (EWS) jótállási rendszer keretében, a Canonnak mindig fel kell mutatnia az adott termék megvásárlását igazoló (az eredeti vásárlás dátumát tartalmazó) dokumentumot, amely mellett időnként a kitöltött jótállási kártya bemutatása is szükséges. A részletes követelményekkel kapcsolatban tekintse meg az adott országra vonatkozó információkat.

  Kérdés: Milyen dokumentációra van szükség European Warranty System (EWS) garanciális javítás igényléséhez?

  Válasz: Amennyiben kifejezetten garanciális javítást igényel a European Warranty System jótállási rendszer keretében, a Canonnak mindig fel kell mutatnia az adott termék megvásárlását igazoló (az eredeti vásárlás dátumát tartalmazó) dokumentumot, amely mellett időnként a kitöltött jótállási kártya bemutatása is szükséges. A részletes követelményekkel kapcsolatban tekintse meg az adott országra vonatkozó információkat. A promóciós jótállási ajánlatok további követelményeket tartalmazhatnak, ezért ezzel kapcsolatban tekintse meg az adott promóciós ajánlat részletes szerződési feltételeit (ha van ilyen)

  Kérdés: Hogyan regisztrálhatok egy European Warranty System jótállást a Canonnál, ha a terméket ajándékba kaptam?

  Válasz: A vásárlókra általában nem vonatkoznak jogi követelmények a termékek EWS jótállási rendszerbe garancia céljából való regisztrálásával kapcsolatban. Amennyiben kifejezetten garanciális javítást igényel a European Warranty System jótállási rendszer keretében, a Canonnak mindig fel kell mutatnia az adott termék megvásárlását igazoló (az eredeti vásárlás dátumát tartalmazó) dokumentumot, amely mellett időnként a kitöltött jótállási kártya bemutatása is szükséges. A termék megvásárlását igazoló (az eredeti vásárlás dátumát tartalmazó) dokumentum felmutatása az ajándékba kapott termékek esetében is kötelező.

  Kérdés: Egy Canon European Warranty System (EWS) garancia általában mennyi ideig érvényes?

  Válasz: A Canon termékekre általában 1 éves European Warranty System garancia vonatkozik. Ez alól lehetnek, és vannak is kivételek, például ha a viszonteladók további promóciós garanciát kínálnak. Amennyiben kérdése van ezzel kapcsolatban, tekintse meg a Canon adott országra vonatkozó támogatási weboldalát, vagy forduljon viszonteladójához (viszonteladói garanciakiterjesztés esetén).

  Kérdés: Ha egy Canon terméket olyan országban vásároltam, amelynek területén nem érvényes a Canon European Warranty System (EWS) jótállási rendszere, vonatkozik-e a European Warranty System (EWS) jótállás a termékre, ha én magam egy EWS tagország lakosa vagyok?

  Válasz: A termékekre vonatkozó speciális garancia részletei általában megtalálhatók a termék dobozában. A termékekre általában az adott eladási régióban érvényes garancia vonatkozik, a vásárlóknak pedig a ebbe a régióba kell visszaküldeniük a garanciális javítást igénylő termékeket.  A Canon általában nem nyújt általános garanciát, kivéve, ha egy adott termék/régió esetében ezt külön említik.

  Kérdés: Ha egy Canon termék megvásárlását követően úgy döntök, hogy az adott European Warranty System (EWS) jótállási időszak alatt másnak adom/eladom, a termékkel együtt az EWS garancia is átruházódik-e?

  Válasz: Igen, a Canon termékekre aktuális tulajdonosuktól függetlenül vonatkozik a European Warranty System (EWS) garancia. A garancia kezdő és záróidőpontja ugyanakkor az eredeti vásárlás időpontjára vonatkozik, nem pedig az azt követő eladásra.  Amennyiben kifejezetten garanciális javítást igényel a European Warranty System (EWS) jótállási rendszer keretében, a Canonnak mindig fel kell mutatnia az adott termék megvásárlását igazoló (az eredeti vásárlás dátumát tartalmazó) dokumentumot, amely mellett időnként a kitöltött jótállási kártya bemutatása is szükséges. A részletes követelményekkel kapcsolatban tekintse meg az adott országra vonatkozó információkat.

  Kérdés: Ha megvásárolt Canon termékemre érvényes a European Warranty System (EWS) jótállási rendszer, és olyan országba utazom, amelynek területére az EWS nem vonatkozik, a termék pedig javításra szorul, jár-e a garanciális javítás?

  Válasz: A Canon garanciák gyakorlatilag csak azon régiókban érvényesek, amelyek területén a terméket eladták, és amelyekre az adott termék dobozában található garancia részletei vonatkoznak.  A Canon általában nem nyújt általános garanciát, kivéve, ha egy adott termék/régió esetében ezt külön említik. A Canon ügyfeleinek ezért mindig azt javasoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot a helyi Canon márkaképviselettel, és tájékozódjanak a segítségnyújtás módjáról. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a javítási szolgáltatásért először fizetnie kell, majd az összeget megpróbálhatja visszaigényelni a Canontól (ez csak akkor van így, ha a hiba az EWS hatálya alá tartozik – a nem rendeltetésszerű használat például nem), amikor visszatér a European Warranty System (EWS) régió területére.  A visszaigényléshez minden esetben javasoljuk, hogy szerezze be a felmerülő költségekkel/elvégzett javításokkal kapcsolatos összes dokumentációt.

  Az alábbi táblázat azokat az országokat tünteti fel, amelyek a Canon Európai Jótállási Rendszerét (EWS) kínálják. Bővebb tájékoztatásért tekintse át a teljes Canon EWS felhasználási feltételeket.

  Mindegyik országnál megtalálja a kapcsolattartási adatokat és az elérhető szolgáltatási szintet.

  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ahol elérhető, a helyszíni jótállást kizárólag az erre jogosult termékekre biztosítjuk.

  OrszágÜgyfélszolgálat kapcsolati adataiEWS szolgáltatások elérhetőkA helyszíni jótállás korlátozásai
  Ausztria

  +43 1 360 277 45 67

  Canon Ausztria

  Vissza a gyártóhoz
  Helyszíni
  Nincs
  Belgium

  +32 (0)2 620 01 97

  Canon Belgium (holland)
  Canon Belgium (francia)

  Vissza a gyártóhoz
  Helyszíni
  Nincs
  Bulgária

  +359 (0)2 8079 260
  service@canon.bg

  Canon Bulgária  

  Vissza a gyártóhozn.a.
  Ciprus

  Fotó / videó termékek: +357 2 5568 274
  Nyomtató / lapolvasó termékek: +357 2271 1300

  Többfunkciós termékek

  Vissza a gyártóhozn.a.
  Csehország

  +420 296 335 619

  Canon Csehország

  Vissza a gyártóhoz
  Helyszíni
  Nincs
  Dánia

  +45 70 20 55 15

  Canon Dánia

  Vissza a gyártóhoz
  Helyszíni
  A hídon nem megközelítő szigetekre nem terjed ki a helyszíni szolgáltatás. Grönlandra és a Feröer-szigetekre sem vonatkozik a helyszíni szolgáltatás.
  Észtország

  +372 630 0530
  overall@overall.ee

  Általános

  Vissza a gyártóhozn.a.
  Finnország

  +358 (020) 366 466
  (A hívásokért percenként 0,15 centet számolnak fel, amennyiben vezetékes vonalon telefonál. A hívásdíjak mobilszolgáltatónként eltérőek lehetnek. Kérjen további tájékoztatást telefonszolgáltatójától.

  Canon Finnország

  Vissza a gyártóhoz
  Helyszíni
  Nincs
  Franciaország

  +33 (0)1 70 48 05 00

  Canon Franciaország

  Vissza a gyártóhoz
  Helyszíni
  A helyszíni szolgáltatás csak Franciaországban érhető el.
  Németország

  069 2999 3680

  Canon Németország

  Vissza a gyártóhoz
  Helyszíni
  A helyszíni jótállás Németországban érhető el (a szárazföldi területen, a szigetek nélkül).
  Görögország

  +30 210 9554001

  Intersys

  Vissza a gyártóhozn.a.
  Magyarország

  +36 (06)1 235 53 15

  Canon Magyarország

  Vissza a gyártóhoz
  Helyszíni
  A helyszíni javítási szolgáltatás a vakáció időszakában nem elérhető.
  Izland

  Fotó / videó termékek: +354 533 34 11 

  Beco 

  Nyomtató / lapolvasó termékek: +354 569 77 60

  Nyherji

  Vissza a gyártóhozn.a.
  Írország

  +353 16 990 990

  Canon Írország

  Vissza a gyártóhoz
  Helyszíni
  Nincs
  Olaszország

  +39 02 3859 2000

  Canon Olaszország

  Vissza a gyártóhoz
  Helyszíni
  Nincs
  Lettország

  Fotó / videó termékek: +371 67 38 75 10
  Nyomtató termékek: +371 67 20 40 80
  info@ibs.canon.lv

  I B Serviss

  Vissza a gyártóhozn.a.
  Litvánia

  Fotó / videó termékek: +370 5 275 6629 

  Sergita

  Nyomtató / lapolvasó termékek: +370 5 215 9966

  Orgsis

  csc@sergita.lt

  Vissza a gyártóhozn.a.
  Luxemburg

  +352 27 302 054

  Canon Luxemburg

  Vissza a gyártóhoz
  Helyszíni
  Nincs
  Málta

  +356 2148 8800
  info@avantech.com.mt

  Avantech

  Vissza a gyártóhozn.a.
  Norvégia

  +47 23 50 01 43

  Canon Norvégia

  Vissza a gyártóhoz
  Helyszíni
  Nincs
  Lengyelország

  +48 22 583 4307

  Canon Lengyelország

  Vissza a gyártóhoz
  Helyszíni
  Nincs
  Portugália

  +351 21 424 51 90

  Canon Lengyelország

  Vissza a gyártóhoz
  Helyszíni
  Csak a szárazföldi Portugáliában érhető el.  A helyszíni szolgáltatás nem érhető el az Azori-szigetek és Madeira-szigetek autonóm területein.
  Románia

  Fotó / videó termékek: +402 13246281
  Nyomtató / lapolvasó termékek: +402 19633 
  cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro

  Canon Románia

  Vissza a gyártóhozn.a.
  Szlovákia

  +421 (0)250 102 612

  Canon Szlovákia

  Vissza a gyártóhoz
  Helyszíni
  Nincs
  Szlovénia

  Fotó / videó termékek: (+386 1) 5461 000

  3A Servis

  Nyomtató / lapolvasó termékek: (+386 1) 5853 777

  Birotehna

  Vissza a gyártóhozn.a.
  Spanyolország

  +34 91 375 45 55

  Canon Spanyolország

  Vissza a gyártóhoz
  Helyszíni
  A spanyol területen érhető el (a félsziget, Baleár-szigetek és Kanári-szigetek)
  Svédország

  +46 (0)8 519 923 69

  Canon Svédország

  Vissza a gyártóhoz
  Helyszíni
  Nincs
  Svájc

  +41 22 567 58 58

  Canon Svájc (francia)
  Canon Svájc (német)

  Vissza a gyártóhoz
  Helyszíni
  Nincs
  Hollandia

  +31 (0)20 721 91 03

  Canon Hollandia

  Vissza a gyártóhoz
  Helyszíni
  Nincs
  Egyesült Királyság

  +44 (0)207 660 0186

  Canon Egyesült Királyság

  Vissza a gyártóhoz
  Helyszíni
  Nincs

  A hívások díja aktuális mobil- vagy vezetékes szolgáltatója földrajzi helyzetétől függ. A pontos díjakról előbb érdeklődjön szolgáltatójánál.


  A Canon helyszíni jótállására jogosult modellek

  Az Európai Jótállási Rendszer (EWS) tagországai, amelyek Canon helyszíni jótállást biztosítanak:

  Ausztria
  Belgium
  Csehország
  Dánia
  Finnország
  Franciaország
  Németország
  Magyarország
  Írország
  Olaszország
  Luxemburg
  Hollandia
  Norvégia
  Lengyelország
  Portugália
  Svájc
  Szlovákia
  Spanyolország
  Svédország
  Egyesült Királyság
  MAXIFY
  PIXMA
  i-SENSYS
  i-SENSYS Fax
  imageRUNNER
  imagePROGRAF


  Helyszíni csere

  MAXIFY nyomtató

  MAXIFY iB4050MAXIFY iB4150
  MAXIFY MB5050
  MAXIFY MB5150
  MAXIFY MB5155
  MAXIFY MB5350
  MAXIFY MB5450
  MAXIFY MB5455

  Helyszíni javítás

  PIXMA nyomtató
  PIXMA Pro 1

  imagePROGRAF
  imagePROGRAF PRO-1000

  i-SENSYS Fax

  i-SENSYS FAX-L3000
  i-SENSYS FAX-L3000IP
  i-SENSYS nyomtató

  i-SENSYS LBP151dw
  i-SENSYS LBP251dw
  i-SENSYS LBP252dw
  i-SENSYS LBP253x
  i-SENSYS LBP3360
  i-SENSYS LBP3370
  i-SENSYS LBP3460
  i-SENSYS LBP351x
  i-SENSYS LBP352x
  i-SENSYS LBP5100
  i-SENSYS LBP5300
  i-SENSYS LBP5360
  i-SENSYS LBP6650dn
  i-SENSYS LBP6670dn
  i-SENSYS LBP6680x
  i-SENSYS LBP6750dn
  i-SENSYS LBP6780x
  i-SENSYS LBP710Cx
  i-SENSYS LBP712Cx
  i-SENSYS LBP7200Cdn
  i-SENSYS LBP7210Cdn
  i-SENSYS LBP7660Cdn
  i-SENSYS LBP7680Cx
  i-SENSYS LBP7750Cdn
  i-SENSYS LBP7780Cx

  i-SENSYS MF411dw
  i-SENSYS MF416DW
  i-SENSYS MF418x
  i-SENSYS MF419x
  i-SENSYS MF4660PL
  i-SENSYS MF4690PL
  i-SENSYS MF512x
  i-SENSYS MF515x
  i-SENSYS MF5840dn
  i-SENSYS MF5880dn
  i-SENSYS MF5940dn
  i-SENSYS MF5980dw
  i-SENSYS MF6140dn
  i-SENSYS MF6180dw
  i-SENSYS MF623Cn 
  i-SENSYS MF628Cw
  i-SENSYS MF6530
  i-SENSYS MF6540PL
  i-SENSYS MF6550
  i-SENSYS MF6560PL
  i-SENSYS MF6580PL
  i-SENSYS MF6680dn
  i-SENSYS MF724Cdw
  i-SENSYS MF728Cdw 
  i-SENSYS MF729Cx 
  i-SENSYS MF8030Cn
  i-SENSYS MF8040Cn
  i-SENSYS MF8050Cn
  i-SENSYS MF8080Cw
  i-SENSYS MF8180C
  i-SENSYS MF8230Cn
  i-SENSYS MF8280Cw
  i-SENSYS MF8330Cdn
  i-SENSYS MF8340Cdn
  i-SENSYS MF8350Cdn
  i-SENSYS MF8360Cdn
  i-SENSYS MF8380Cdw
  i-SENSYS MF8450
  i-SENSYS MF8540Cdn
  i-SENSYS MF8550Cdn
  i-SENSYS MF8580Cdw
  i-SENSYS MF9130
  i-SENSYS MF9170
  i-SENSYS MF9220Cdn
  i-SENSYS MF9280Cdn
  imageRUNNER

  imageRUNNER C1225iF

  FONTOS:

  Azt javasoljuk, hogy ellenőrizze az Ön modelljére vonatkozó jótállási feltételeket a helyi képviselőknél, mert helyi korlátozások lehetnek érvényben.

  Az összes többi, fel nem sorolt EWS tagország esetében a jótállási szolgáltatást a „Vissza a gyártóhoz javításra” elv alapján biztosítják.